BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Zarządzenie Nr 25/08 Burmistrza Pisza z dnia 12 lutego 2008r.

zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Gminnej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej
ZARZĄDZENIE Nr 25/08
Burmistrza Pisza z dnia 12 lutego 2008r.
zmieniające zarządzenie w sprawie powołania
Gminnej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej


Na podstawie art. 8 ust 3 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717, z 2004r. Nr 6 poz. 41, Nr 141 poz.1492, z 2005r. Nr 113, poz. 954, Nr 130, poz. 1087, z 2006r. Nr 45 poz. 319, Nr 225 poz. 1635, z 2007r. Nr 127, poz. 880) zarządzam, co następuje:
§ 1

W Regulaminie Gminnej Komisji Urbanistyczno – Architektonicznej stanowiącym załącznik do Zarządzenia Nr 159/03 Burmistrza Gminy i Miasta Pisz z dnia 31 grudnia 2003r. w sprawie powołania Gminnej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej zmienionego Zarządzeniem Nr 92/05 Burmistrza Pisza z dnia 13 września 2005r. zmieniającym zarządzenie w sprawie powołania Gminnej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej, Zarządzeniem Nr 100/05 Burmistrza Pisza z dnia 30 września 2005r. zmieniającym zarządzenie w sprawie powołania Gminnej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej, Zarządzeniem Nr 138/06 Burmistrza Pisza z dnia 13 grudnia 2006r. zmieniającym zarządzenie w sprawie powołania Gminnej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej oraz Zarządzeniem Nr 167/07 z dnia 21 grudnia 2007r. zmieniającym zarządzenie w sprawie powołania Gminnej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej wprowadza się następującą zmianę:

§ 5 otrzymuje brzmienie:
„§ 5 Wynagrodzenie członków Komisji

1.Ustala się wynagrodzenie w wysokości:
a) 230 zł brutto (słownie: dwieście trzydzieści złotych) – Przewodniczący Komisji za jedno posiedzenie Komisji trwające do 2 godzin;
b) 180 zł brutto (słownie: sto osiemdziesiąt złotych) – Zastępca Przewodniczącego Komisji
i Członkowie Komisji za jedno posiedzenie Komisji trwające do 2 godzin,
c) dodatkowo po 50 zł brutto (słownie: pięćdziesiąt złotych) – dla Przewodniczącego, Zastępcy Przewodniczącego i każdego Członka Komisji za każdą kolejną rozpoczętą godzinę posiedzenia.
2. Wynagrodzenie przysługuje tylko członkom Komisji obecnym na posiedzeniu.
3. Członkom Komisji, zamieszkałym poza terenem miasta Pisz, przysługuje zwrot kosztów przejazdu od miejsca zamieszkania, do siedziby Urzędu Miejskiego w Piszu /w obie strony/:

10 km - 25 km - 20 zł brutto
26 km - 40km - 30 zł brutto
41 km - 60 km - 45 zł brutto
61 km - 80 km - 60 zł brutto
81 km - 100km - 75 zł brutto
101 km - 120km - 90 zł brutto.”

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 12 lutego 2008r.
Data powstania: czwartek, 14 lut 2008 12:13
Data opublikowania: czwartek, 14 lut 2008 12:15
Opublikował(a): Ewa Szymańska
Zaakceptował(a): Ewa Szymańska
Artykuł był czytany: 1593 razy