BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Wykaz

Nieruchomość przeznaczona do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej
Wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy Pisz, przeznaczonej do wydzierżawienia zgodnie z przepisami ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tekst jedn. Dz.U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603 z późniejszymi zmianami),

-Położenie nieruchomości - Pisz, ul. Lipowa,
-Numer działki – część 400/3,
-Numer KW – 14225,
-Powierzchnia nieruchomości – 12,50 m2,
-Opis nieruchomości-teren pod “Mini – Barem”,
-Roczna wysokość czynszu– 750,00 zł. oraz 22 % podatku VAT .

1.Nieruchomość objęta niniejszym wykazem przeznaczona jest, zgodnie z Uchwałą Nr XVII/167/07 Rady Miejskiej w Piszu z dnia 30 listopada 2007 r. w sprawie określenia zasad wydzierżawiania nieruchomości będących własnością Gminy Pisz (Dz. Urz. Województwa Warmińsko-Mazurskiego z 2008 r Nr 2, poz. 42) do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej na okres do 3 lat.
2.W/w nieruchomość według ustaleń studium stanowi teren przeznaczony pod zieleń miejską i pawilon handlowy, położona jest na obszarze gdzie brak jest planu zagospodarowania przestrzennego.
3.Czynsz za wydzierżawiony teren należy uiszczać w terminie do 30 września każdego roku, a w przypadku gdy w danym roku umowa dzierżawy ulega rozwiązaniu przed wskazanym terminem płatności, najpóźniej na 10 dni przed jej rozwiązaniem, na konto Urzędu Miejskiego w Piszu Nr 28 9364 0000 2002 0007 2065 0001 w Warmińsko-Mazurskim Banku Spółdzielczym O/Pisz.
4.Czynsz dzierżawny może ulec zmianie w przypadku zmiany stawek określonych odpowiednim zarządzeniem burmistrza, poczynając od 1 stycznia roku następnego.
5.Przed zawarciem umowy dzierżawy kandydat na dzierżawcę przedstawi w Urzędzie Miejskim w Piszu do wglądu umowę z usługodawcą w zakresie wywozu nieczystości stałych związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą.
6.Wykaz podaje się do publicznej wiadomości na okres 21 dni t.j. od dnia 13 lutego 2008 r. do dnia 5 marca 2008 r.
Data powstania: czwartek, 14 lut 2008 12:32
Data opublikowania: piątek, 15 lut 2008 11:16
Data przejścia do archiwum: czwartek, 6 mar 2008 07:52
Opublikował(a): Marcin Ilewicz
Zaakceptował(a): Tomasz Olszewski
Artykuł był czytany: 1070 razy