BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA

na dostawę ciepła do budynku Urzędu Miejskiego w Piszu i Urzędu Stanu Cywilnego w Piszu
Burmistrz Pisza informuje, że w dniu 31 grudnia 2007 r. zostały zawarte umowy w procedurze zamówienia publicznego na dostawę ciepła do budynku Urzędu Miejskiego w Piszu i Urzędu Stanu Cywilnego w Piszu. Umowy podpisano z Przedsiębiorstwem Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Piszu, ul. Jagodna 1C.
Postępowanie zostało przeprowadzone w trybie zamówienia z wolnej ręki zgodnie z art. 67 ust. 1, pkt 1 lit. a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.; Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007r. Nr 223 poz. 1655)

Poniżej ogłoszenie o udzieleniu zamówienia zgodnie z treścią formularza ZP-403

Pisz: Dostawa ciepła do budynku Urzędu Miejskiego w Piszu i Urzędu Stanu Cywilnego w Piszu
Numer ogłoszenia: 31241 - 2008; data zamieszczenia: 14.02.2008
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - dostawyZamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: Nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Pisz, ul. Gustawa Gizewiusza 5, 12-200 Pisz, woj. warmińsko-mazurskie, tel. 087 4241200, 4241223, fax 087 4235429.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OPIS

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa ciepła do budynku Urzędu Miejskiego w Piszu i Urzędu Stanu Cywilnego w Piszu.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.

II.1.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Dostawa ciepła (w postaci gorącej wody) z sieci ciepłowniczej do budynku Urzędu Miejskiego w Piszu (ul. Gizewiusza 5) oraz budynku Urzędu Stanu Cywilnego w Piszu (Pl. Daszyńskiego 7) do ogrzewania pomieszczeń i wentylacji oraz na potrzeby ciepłej wody. Cechy techniczne** - zgodne z przepisami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne (Dz. U. z 2006 r., Nr 89, poz. 625, z późn. zm.) oraz aktów wykonawczych Cechy jakościowe** - zgodne z przepisami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne (Dz. U. z 2006 r., Nr 89, poz. 625, z późn. zm.) oraz aktów wykonawczych Ilość: wg zapotrzebowania mocy cieplnej: budynek Urzędu Miejskiego - 0,24291 MW/mies.; budynek USC - 0,033574 MW/mies.

II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 40.30.00.00-5.

II.1.5) Całkowita końcowa wartość zamówienia (bez VAT) obejmująca wszystkie zamówienia i części: 322197,80 PLN.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: zamówienie z wolnej ręki

IV.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie
SEKCJA V: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

V.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 31.12.2007.

V.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.

V.3) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Piszu, ul. Jagodna 1C, 12-200 Pisz, kraj/woj. warmińsko-mazurskie.
V.4) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O NIE PODLEGAJĄCYCH ODRZUCENIU OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ (bez VAT)

Cena wybranej oferty: 322197,80
Oferta z najniższą ceną: 322197,80 / oferta z najwyższą ceną: 322197,80
Waluta: PLN.
Data powstania: czwartek, 14 lut 2008 15:09
Data opublikowania: piątek, 15 lut 2008 06:54
Data przejścia do archiwum: poniedziałek, 25 lut 2008 13:00
Opublikował(a): Arkadiusz Jackowski
Zaakceptował(a): Wiesław Pupek
Artykuł był czytany: 1295 razy