BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Obwieszczenie Z.7331/II-8/08

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego
Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym /Dz. U. Nr 80, poz. 717 z późn. zm./ oraz na podstawie art. 61 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks Postępowania Administracyjnego /Dz. U. z 2000r., Nr 98, poz. 1071 z późn. zm./
zawiadamiam,
że w dniu 14.02.2008r. wpłynął wniosek
Pana Jarosława Łaskiewicz
Gastel S.A.
Jaśkowa Dolina 81
80-286 Gdańsk

działającego z upoważnienia firmy
Polkomtel S.A.
ul. Postępu 3
02-676 Warszawa

dotyczący
ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na rozbudowie istniejącej stacji bazowej telefonii komórkowej Polkomtel S.A. Nr 44265 „PISZ” na działce o numerze ewidencyjnym 520 przy ul. Parkowej, w obrębie Pisz II.

Akta sprawy znajdują się do wglądu w Urzędzie Miejskim w Piszu, ul. Gustawa Gizewiusza 5, pok. nr 61.
Ewentualne uwagi, wnioski czy zastrzeżenia proszę kierować na piśmie do Urzędu Miejskiego w Piszu, przy ul. Gustawa Gizewiusza 5, w terminie 7 dni od daty ukazania się niniejszego obwieszczenia.

Niniejsze obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości przez zamieszczenie w
Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Piszu na stronie www.pisz.pl/bip
oraz przez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Piszu, przy ul. Gizewiusza 5.
Data powstania: wtorek, 19 lut 2008 09:18
Data opublikowania: wtorek, 19 lut 2008 15:28
Data przejścia do archiwum: wtorek, 4 mar 2008 11:27
Opublikował(a): Anna Jankiewicz
Zaakceptował(a): Tomasz Olszewski
Artykuł był czytany: 1351 razy