BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Obwieszczenie Z.7331/II-15/08

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego
Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym /Dz. U. Nr 80, poz. 717 z późn. zm./ oraz na podstawie art. 61 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks Postępowania Administracyjnego /Dz. U. z 2000r., Nr 98, poz. 1071 z późn. zm./
zawiadamiam,
że w dniu 22.02.2008r. wpłynął wniosek
Pana Piotra Wądołowskiego
ELEKTRYK Karbowniczyn S.C.
ul. Sienkiewicza 9A
11-500 Giżycko

działającego z upoważnienia firmy
ZEB Dystrybucja Sp. z o.o.
ul. Elektryczna 13
15-950 Białystok

dotyczący
ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na budowie napowietrznej linii SN  15 kV, napowietrznej stacji transformatorowej SN/nn, kablowej linii energetycznej nN 0,4 kV, napowietrznej linii nN 0,4 kV oraz złącz napowietrznych (151 szt.), na terenie działek oznaczonych numerami ewidencyjnymi 19//267, 19/268, 19/269, 19/270, 19/533, 19/424, 19/242, 19/329, 19/328, 19/271, 19/592, 19/322, 19/272, 19/323, 19/324, 19/325, 19/275, 19/276, 19/227, 19/278, 19/317, 19/318, 19/319, 19/320, 19/423, 19/425, 19/422, 19/421, 19/420, 19/419, 19/418, 19/570, 19/571, 19/591, 19/53, 19/54, 19/55, 19/56, 19/57, 19/58, 19/59, 19/60, 19/61, 19/62, 19/440, 19/441, 19/349, 19/442, 19/347, 19/345, 19/344, 19/341, 19/297, 19/348, 19/295, 19/292, 19/221, 19/223, 19/225, 19/226, 19/224, 19/222, 19/293, 19/294, 19/296, 19/342, 19/343, 19/346, 19/383, 19/384, 19/385, 19/386, 19/387, 19/388, 19/389, 19/390, 19/391, 19/392, 19/393, 19/394, 19/395, 19/396, 19/397, 19/399, 19/307, 19/305, 19/306, 19/398, 19/266, 19/87, 19/86, 19/85, 19/68, 19/67, 19/291, 19/290, 19/64, 19/45, 20/1, 19/188, 19/247, 19/248, 19/249, 19/250, 19/251, 19/252, 19/253, 19/254, 19/255, 19/256, 19/257, 19258, 19/521, 19/520, 19/519, 19/518, 19/359, 19/358, 19/357, 19/356, 19/355, 19/354, 19/353, 19/352, 19/351, 19/350, 19/360, 19/517, 19/185, 19/184, 19/183, 19/152, 19/182, 19/181, 19/168, 19/180, 19/179, 19/178, 19/177, 19/176, 19/175, 19/174, 19/173, 19/172, 19/171, 19/575, 19/574, 19/573, 19/169, 19/167, 19/166, 19/165, 19/164, 19/163, 19/162, 19/161, 19/160, 19/159, 19/158, 19/157, 19/156, 19/155, 19/154, 19/153, położonych w obrębie Szczechy Małe, gm. Pisz.

Akta sprawy znajdują się do wglądu w Urzędzie Miejskim w Piszu, ul. Gustawa Gizewiusza 5, pok. nr 61.
Ewentualne uwagi, wnioski czy zastrzeżenia proszę kierować na piśmie do Urzędu Miejskiego w Piszu, przy ul. Gustawa Gizewiusza 5, w terminie 7 dni od daty ukazania się niniejszego obwieszczenia.

Niniejsze obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości przez zamieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Piszu na stronie www.pisz.pl/bip i przez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Piszu, przy ul. Gizewiusza 5 oraz na tablicy ogłoszeń Sołectwa wsi Szczechy Małe.
Data powstania: poniedziałek, 10 mar 2008 11:17
Data opublikowania: poniedziałek, 10 mar 2008 17:27
Data przejścia do archiwum: wtorek, 25 mar 2008 11:53
Opublikował(a): Anna Jankiewicz
Zaakceptował(a): Tomasz Olszewski
Artykuł był czytany: 1165 razy