BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Obwieszczenie Z.7331/II-18/08

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego
Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym /Dz. U. Nr 80, poz. 717 z późn. zm./ oraz na podstawie art. 61 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks Postępowania Administracyjnego /Dz. U. z 2000r., Nr 98, poz. 1071 z późn. zm./

zawiadamiam,
że w dniu 03.03.2008r., wpłynął wniosek
Związku Właścicieli Domków Letniskowych
ul. Gizewiusza 5
12-200 Pisz

dotyczący
ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na budowie sieci kanalizacyjnej wraz z przyłączami i przepompownią ścieków oraz budowie sieci wodociągowej wraz z przyłączami i hydrofornią na terenie istniejącego ośrodka rekreacyjno-wypoczynkowego, na działkach oznaczonych numerami ewidencyjnymi 148/2 i 148/3 w obrębie Wiartel Mały, gm. Pisz.

Akta sprawy znajdują się do wglądu w Urzędzie Miejskim w Piszu, ul. Gustawa Gizewiusza 5, pok. nr 61.
Ewentualne uwagi, wnioski czy zastrzeżenia proszę kierować na piśmie do Urzędu Miejskiego w Piszu, przy ul. Gustawa Gizewiusza 5, w terminie 14 dni od daty ukazania się niniejszego obwieszczenia.

Data powstania: poniedziałek, 10 mar 2008 11:22
Data opublikowania: poniedziałek, 10 mar 2008 17:26
Data przejścia do archiwum: czwartek, 27 mar 2008 14:30
Opublikował(a): Anna Jankiewicz
Zaakceptował(a): Tomasz Olszewski
Artykuł był czytany: 1099 razy