BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Zarządzenie Nr 37/08 Burmistrza Pisza z dnia 5 marca 2008 r.

w sprawie ustalenia opłaty za wynajem sali konferencyjnej w budynku Urzędu Miejskiego w Piszu
Na podstawie art. 31 oraz art. 33 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z późn. zm.) zarządzam, co następuje:§ 1
1. Ustala się opłaty z tytułu wynajmu sali konferencyjnej (sala nr 15) Urzędu Miejskiego w Piszu.
2. Sala konferencyjna może zostać wynajęta po uprzednim uzgodnieniu z Wydziałem Ogólnym Urzędu Miejskiego w Piszu.

§ 2
1. Wysokość opłat, o których mowa w § 1 wynosi:
- 20 zł za godzinę + 22% VAT w dni robocze,
- 25 zł za godzinę + 22% VAT w dni wolne od pracy.
2. Fakturę VAT z tytułu opłaty za korzystanie z sali wystawia Wydział Ogólny Urzędu Miejskiego w Piszu.
3. Odbiorca faktury uiszcza należność przelewem na konto Urzędu Miejskiego w Piszu w Warmińsko-Mazurskim Banku Spółdzielczym Oddział Pisz; nr konta: 28 9364 0000 2002 0007 2065 0001.

§ 3
W uzasadnionych przypadkach Burmistrz Pisza może zdecydować o zwolnieniu podmiotu wynajmującego salę z wnoszenia opłaty za wynajem.

§ 4
Traci moc Zarządzenie Nr 47/03 Burmistrza Gminy i Miasta Pisz z dnia 24 kwietnia 2003 r. w sprawie ustalenia opłaty za wynajem sali konferencyjnej w budynku Urzędu Gminy i Miasta w Piszu przy ul. Gizewiusza 5.

§ 5
Wykonanie zarządzenia powierzam Sekretarzowi Gminy Pisz.

§ 6
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 5 marca 2008 r.
Data powstania: wtorek, 11 mar 2008 07:48
Data opublikowania: wtorek, 11 mar 2008 07:51
Opublikował(a): Wiesław Pupek
Zaakceptował(a): Wiesław Pupek
Artykuł był czytany: 1755 razy