BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Zarządzenie Nr 33/08 Burmistrza Pisza z dnia 29 lutego 2008 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2008 rok
Na podstawie art. 188 ust.1 pkt 1 oraz ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 249 poz. 2104 z późn. zm.) oraz art. 30 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym (j.t. Dz.U. z 2001r Nr 142, poz.1591 z późn. zm.)


Burmistrz Pisza zarządza co następuje:
§ 1
1.Zmienia się plan dochodów zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego Zarządzenia.
2. Zmienia się plan wydatków zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego Zarządzenia.
3.Zmienia się plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszego Zarządzenia.


§ 2
Budżet po dokonanych zmianach wynosi:
1.Plan dochodów ogółem : 73.675.242,00 zł,
2.Plan wydatków ogółem : 78.348.297,00 zł.

§ 3
Deficyt budżetu gminy w wysokości 4.673.055,00 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:
1)zaciąganych kredytów w kwocie - 3.836.000,00 zł,
2)zaciąganych pożyczek w kwocie - 300.000,00 zł,
3)wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, wynikającej z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie - 537.055,00 zł.

§ 4
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 29 lutego 2008r.Pliki do pobrania:

Data powstania: czwartek, 13 mar 2008 08:29
Data opublikowania: czwartek, 13 mar 2008 08:37
Opublikował(a): Aldona Klimek
Zaakceptował(a): Aldona Klimek
Artykuł był czytany: 1592 razy