BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Zarządzenie Nr 39/08 Burmistrza Pisza z dnia 6 marca 2008 r.

w sprawie powołania komisji do sporządzenia protokołu oceny dokumentacji niearchiwalnej oraz spisu dokumentacji niearchiwalnej przeznaczonej na makulaturę lub zniszczenie
Na podstawie § 7 ust.2 Rozporządzenia Ministra Kultury z dnia 16września 2002r. w sprawie postępowania z dokumentacją, zasad jej klasyfikowania i kwalifikowania oraz zasad i trybu przekazywania materiałów archiwalnych do archiwów państwowych ( Dz. U. Nr 167, poz. 1375) zarządza się, co następuje:


§ 1
W związku z potrzebą brakowania przechowywanej w Urzędzie Miejskim w Piszu dokumentacji niearchiwalnej podlegającej brakowaniu po upływie okresu przechowywania określonego we właściwym wykazie akt powołuję komisję do sporządzenia protokołu oceny dokumentacji niearchiwalnej oraz spisu dokumentacji niearchiwalnej przeznaczonej na makulaturę lub zniszczenie w składzie:
1. Wiesław Pupek – Przewodniczący Komisji,
2. Justyna Górska – Zastępca Przewodniczącego Komisji,
3. Bartłomiej Sienkiewicz – Członek Komisji
§ 2
Wykonanie zarządzenia powierzam Sekretarzowi Gminy Pisz.
§ 3
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 6 marca 2008 r.
Data powstania: piątek, 14 mar 2008 09:18
Data opublikowania: piątek, 14 mar 2008 09:20
Opublikował(a): Wiesław Pupek
Zaakceptował(a): Wiesław Pupek
Artykuł był czytany: 1725 razy