BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Wykaz

Nieruchomość przeznaczona do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej
Wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy Pisz, przeznaczonej do wydzierżawienia zgodnie z przepisami ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tekst jedn. Dz. U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603 z późniejszymi zmianami),

-Położenie nieruchomości - Pisz, ul. Rybacka,
-Numery działek – część 420/15 i część 420/3,
-Numer KW – 12877,
-Powierzchnia nieruchomości -11 m2,
-Opis nieruchomości-teren do wydzierżawienia z przeznaczeniem na urządzenie schodów,
-Roczna wysokość czynszu – 55 zł + 22% VAT.

1.Nieruchomość objęta niniejszym wykazem przeznaczona jest do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej na okres 3 lat.
2.W/w nieruchomość zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego śródmieścia miasta Pisz zatwierdzonym Uchwałą Nr XLIX/575/06 Rady Miejskiej w Piszu z dnia 30 czerwca 2006 r, opublikowaną w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko – Mazurskiego Nr 148 poz. 2177 z dnia 4 października 2006 r., stanowi teren oznaczony symbolem 5 U – zabudowa usługowa
3. Czynsz za wydzierżawiony teren należy uiszczać w terminie do 30 września każdego roku, a w przypadku, gdy w danym roku umowa dzierżawy ulega rozwiązaniu przed wskazanym terminem płatności, najpóźniej na 10 dni przed jej rozwiązaniem, na konto Urzędu Miejskiego w Piszu Nr 28 9364 0000 2002 0007 2065 0001 w Warmińsko-Mazurskim Banku Spółdzielczym O/Pisz.
4.Wykaz podaje się do publicznej wiadomości na okres 21 dni t.j. od dnia 18 marca 2008 r. do dnia 8 kwietnia 2008 r.
Data powstania: wtorek, 18 mar 2008 08:18
Data opublikowania: wtorek, 18 mar 2008 09:58
Data przejścia do archiwum: środa, 9 kwi 2008 07:07
Opublikował(a): Marcin Ilewicz
Zaakceptował(a): Tomasz Olszewski
Artykuł był czytany: 1072 razy