BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA

na budowę ulicy Szerokiej w Piszu
Burmistrz Pisza informuje, że w dniu 14 marca 2008 r. została zawarta umowa w procedurze zamówienia publicznego na budowę ulicy Szerokiej w Piszu. Umowę podpisano z Przedsiębiorstwem Produkcyjno-Handlowo-Usługowo-Transportowym SAM-POL Spółka Cywilna z siedzibą w Grajewie przy ul. Ełckiej 18. Wykonawca został wyłoniony w drodze przetargu nieograniczonego zgodnie z art. 39-46 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.; Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007r. Nr 223 poz. 1655)

Poniżej ogłoszenie o udzieleniu zamówienia zgodnie z treścią formularza ZP-403

Pisz: Budowa ulicy Szerokiej w Piszu
Numer ogłoszenia: 55234 - 2008; data zamieszczenia: 18.03.2008
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - roboty budowlaneZamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: Tak, numer ogłoszenia w BZP: 19779 - 2008.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Pisz, ul. Gustawa Gizewiusza 5, 12-200 Pisz, woj. warmińsko-mazurskie, tel. 087 4241200, 4241223, fax 087 4235429.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OPIS

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Budowa ulicy Szerokiej w Piszu.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

II.1.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest budowa ulicy Szerokiej w Piszu, która obejmuje: 1) wykonanie nawierzchni ulicy z kostki betonowej w kolorze szarym, grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej grubości 5 cm z podbudową cementową z betonu B 2,5 grubości 25 cm; 2) wykonanie nawierzchni zjazdów z kostki betonowej w kolorze szarym grubości 8 cm na podsypce cementowo - piaskowej grubości 5 cm z podbudową z betonu B 2,5 grubości 15 cm; 3) wykonanie nawierzchni chodnika z kostki betonowej w kolorze szarym grubości 6 cm na podsypce cementowo - piaskowej grubości 5 cm z podbudową z betonu B 2,5 grubości 10 cm; 4) wykonanie kanalizacji deszczowej obejmującej: * rurociąg Ø 300 długości 66,16 m * przykanalik Ø 200 długości 13,18 m * wpusty uliczne - szt. 5 * studnie - szt. 2

II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.31.23-7, 45.23.24.10-9, 29.81.43.30-0.

II.1.5) Całkowita końcowa wartość zamówienia (bez VAT) obejmująca wszystkie zamówienia i części: 193639,04 PLN.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: przetarg nieograniczony

IV.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie
SEKCJA V: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

V.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 14.03.2008.

V.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 3.

V.3) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo-Usługowo-Transportowe SAM-POL Spółka Cywilna, ul. Ełcka 18, 19-200 Grajewo, kraj/woj. podlaskie.
V.4) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O NIE PODLEGAJĄCYCH ODRZUCENIU OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ (bez VAT)

Cena wybranej oferty: 193639,04
Oferta z najniższą ceną: 193639,04 / oferta z najwyższą ceną: 226419,33
Waluta: PLN.

Data powstania: wtorek, 18 mar 2008 13:39
Data opublikowania: wtorek, 18 mar 2008 15:42
Data przejścia do archiwum: czwartek, 27 mar 2008 14:28
Opublikował(a): Arkadiusz Jackowski
Zaakceptował(a): Tomasz Olszewski
Artykuł był czytany: 1517 razy