BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Obwieszczenie Z.7331/II-19/08

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego
Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym /Dz. U. Nr 80, poz. 717 z późn. zm./ oraz na podstawie art. 61 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks Postępowania Administracyjnego /Dz. U. z 2000r., Nr 98, poz. 1071 z późn. zm./

zawiadamiam,
że w dniu 19.03.2008r. wpłynął wniosek firmy
Instalatorstwo Elektryczne
Marek Szmigiel
ul. Kwiatowa 12/53
12-221 Ruciane Nida

działającej z upoważnienia
ZEB Dystrybucja Sp. z o.o.
ul. Elektryczna 13
15-950 Białystok

dotyczący
ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na budowie napowietrznej linii energetycznej nN 0,4 kV na działkach o numerach ewidencyjnych 78/2 i 79/1 położonych w obrębie Pogobie Średnie, gm. Pisz.

Akta sprawy znajdują się do wglądu w Urzędzie Miejskim w Piszu, ul. Gustawa Gizewiusza 5, pok. nr 61.
Ewentualne uwagi, wnioski czy zastrzeżenia proszę kierować na piśmie do Urzędu Miejskiego w Piszu, przy ul. Gustawa Gizewiusza 5, w terminie 14 dni od daty ukazania się niniejszego obwieszczenia.

Niniejsze obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości przez zamieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Piszu na stronie www.pisz.pl/bip i przez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Piszu, przy ul. Gizewiusza 5 oraz na tablicy ogłoszeń Sołectwa wsi Pogobie Średnie.
Data powstania: piątek, 28 mar 2008 09:03
Data opublikowania: piątek, 28 mar 2008 15:28
Data przejścia do archiwum: poniedziałek, 14 kwi 2008 11:48
Opublikował(a): Anna Jankiewicz
Zaakceptował(a): Tomasz Olszewski
Artykuł był czytany: 1162 razy