BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Obwieszczenie Z.7331/II-5/08

Obwieszczenie o wydaniu decyzji
Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717, z późn. zm.)
zawiadamiam, że po rozpatrzeniu wniosku firmy

Instalatorstwo Elektryczne
Marek Szmigiel
ul. Kwiatowa12/53
12-221 Ruciane Nida

działającej z upoważnienia
ZEB Dystrybucja Sp. z o.o.
ul. Elektryczna 13
15-950 Białystok

Burmistrz Pisza w dniu 28.03.2008r. wydał decyzję nr 5/08 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na demontażu istniejącej linii napowietrznej nN 0,4 kV L=175 mb oraz budowie linii kablowej nN 0,4 kV na działkach o numerach ewidencyjnych 293, 306/4, 299, 298/20, 298/5, 298/3, 306/1 położonych w obrębie Pisz II, przy ul. Gdańskiej.

Z treścią decyzji można zapoznać się w Urzędzie Miejskim w Piszu, ul. Gizewiusza 5, w Wydziale Zagospodarowania Przestrzennego, pok. Nr 61, w terminie 14 dni od daty ukazania się niniejszego obwieszczenia.

Niniejsze obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości przez zamieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Piszu na stronie www.pisz.pl/bip i przez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Piszu, przy ul. Gizewiusza 5.
Data powstania: poniedziałek, 31 mar 2008 13:20
Data opublikowania: poniedziałek, 31 mar 2008 16:15
Data przejścia do archiwum: wtorek, 15 kwi 2008 10:41
Opublikował(a): Anna Jankiewicz
Zaakceptował(a): Tomasz Olszewski
Artykuł był czytany: 1148 razy