BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Obwieszczenie o nie załatwieniu sprawy w terminie

Burmistrz Pisza, działając na podstawie art.36 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r-Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz. U. z 2000r Nr 98,poz.1071 z późn. zm.)


zawiadamia
że sprawa dotycząca ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na budowie sieci kanalizacyjnej wraz z przyłączami i przepompownią ścieków oraz sieci wodociągowej wraz z przyłączami i hydrofornią na terenie istniejącego ośrodka rekreacyjno – wypoczynkowego na działkach oznaczonych numerami ewidencyjnymi 148/2 i 148/3 w obrębie Wiartel Mały, gm. Pisz, nie może być załatwiona w terminie określonym w art. 35 § 3 KPA.

Nowy termin załatwienia sprawy wyznacza się do dnia 30 kwietnia 2008r.

Powodem nie załatwienia sprawy w terminie jest fakt, iż rozpatrzenie sprawy i wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla w/w zamierzenia zależy od uprzedniego uzgodnienia projektu decyzji, w oparciu o art. 53 ust. 4 pkt. 8 i 10 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym /Dz.U. Nr 80, poz. 717 z późn. zm./
Data powstania: poniedziałek, 31 mar 2008 13:22
Data opublikowania: poniedziałek, 31 mar 2008 16:11
Data przejścia do archiwum: wtorek, 22 kwi 2008 11:33
Opublikował(a): Anna Jankiewicz
Zaakceptował(a): Tomasz Olszewski
Artykuł był czytany: 1150 razy