BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Zarządzenie Nr 46/08 Burmistrza Pisza z dnia 21 marca 2008 r.

w sprawie ustalenia opłaty za wynajem lokali świetlic wiejskich znajdujących się w budynkach będących własnością Gminy Pisz.

Na podstawie art. 31 oraz art.33 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001 r. Nr. 142 poz. 1591, z póżn. zm.) zarządzam co następuje:

§ 1
1. Ustala się opłaty z tytułu wynajmu lokali świetlic wiejskich znajdujących się w budynkach będących własnością Gminy Pisz.
2. Lokal świetlicy wiejskiej może zostać wynajęty po uprzednim uzgodnieniu z Wydziałem Spraw Obywatelskich, Promocji i Turystyki Urzędu Miejskiego w Piszu.

§2
1.Wysokość opłat , o których mowa w § 1 wynosi: 30 zł za godzinę + 22% VAT
2. Fakturę VAT z tytułu opłaty za korzystanie z lokalu świetlicy wiejskiej wystawia Wydział Finansowy Urzędu Miejskiego w Piszu.
3. Odbiorca faktury uiszcza należność na konto Urzędu Miejskiego w Piszu w Warmińsko – Mazurskim Banku Spółdzielczym Oddział w Piszu; nr konta 28 9364 0000 2002 0007 2065 0001.

§ 3
W uzasadnionych przypadkach Burmistrz Pisza może zdecydować o zwolnieniu podmiotu wynajmującego lokal o którym mowa w § 1 ust. 1 z wnoszenia opłaty za wynajem.

§ 4
Wykonanie zarządzenia powierzam Sekretarzowi Gminy Pisz.

§ 5
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 kwietnia 2008 r.

Data powstania: wtorek, 1 kwi 2008 14:30
Data opublikowania: wtorek, 1 kwi 2008 14:31
Opublikował(a): Aleksandra Kubrak
Zaakceptował(a): Aleksandra Kubrak
Artykuł był czytany: 1731 razy