BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Wykaz nieruchomości

Sprzedaż nieruchomości niezabudowanej we wsi Rostki, gmina Pisz.

W Y K A Z

nieruchomości stanowiącej własność Gminy Pisz ,przeznaczonej do sprzedaży zgodnie z przepisami ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (jedn. tekst Dz. U. z 2004 r. Nr 261,poz.2603 z późn. zm.).
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Położenie nieruchomości - Rostki, gmina Pisz.
Numer działki - 157/1
Powierzchnia działki - 3.900 m2
Numer KW - 13711
Opis nieruchomości - nieruchomość niezabudowana z możliwością zabudowy
zagrodowej

Cena wywoławcza nieruchomości - 47.000 zł. + 22% VAT


1. Nieruchomość objęta niniejszym wykazem stanowi własność Gminy Pisz.
Zgodnie z Uchwałą Nr XXXIV/414/05 Rady Miejskiej w Piszu z dnia 29.04.2005r.
została przeznaczona do sprzedaży.
2.W/w nieruchomość jest wolna od obciążeń.
3. Sprzedaż nieruchomości nastąpi w drodze przetargu.
4. Przeniesienie prawa własności nastąpi w formie umowy notarialnej sporządzonej
w Kancelarii Notarialnej w Piszu po sporządzeniu protokołu z przetargu.
5. Nabywca uiści należność w drodze jednorazowej wpłaty. Cenę ustaloną w
przetargu należy wnieść najpóźniej do dnia zawarcia umowy notarialnej na konto
Urzędu Miejskiego w Piszu Nr 28 9364 0000 2002 0007 2065 0001 w Warmińsko-
Mazurskim Banku Spółdzielczym O)Pisz.
6.Zgodnie z ustawą z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz.717 z późn. zm. ) istnieje możliwość
zagospodarowania w/w terenu pod zabudowę zagrodową.
7.Osoby,którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie
art.34 ust.1 pkt 1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami mogą w terminie
6 tygodni, licząc od dnia wywieszenia wykazu, złożyć wnioski o nabycie
nieruchomości.
8.Nabywca winien liczyć się ze skutkami ( prawo pierwokupu) ustawy z dnia
11 kwietnia 2003r. o kształtowaniu ustroju rolnego (Dz. U. Nr 64, poz.592).
9.Gmina zastrzega sobie prawo odkupu nieruchomości w terminie trzech lat,
jeśli właściciel w okresie trzech lat nie zabuduje jej do stanu surowego zamkniętego
zgodnie z pozwoleniem na budowę.
10.Właściciel nieruchomości będzie wnosić opłaty adiacenckie w przypadku
wybudowania dodatkowych urządzeń infrastruktury komunalnej.
11.Okazanie granic nieruchomości nastąpi na koszt nabywcy.
12.Wykaz niniejszy podaje się do publicznej wiadomości na okres 21 dni t.j.
od dnia 10 kwietnia 2008r. do dnia 01 maja 2008r.


Data powstania: środa, 9 kwi 2008 14:54
Data opublikowania: środa, 9 kwi 2008 15:46
Data przejścia do archiwum: piątek, 2 maj 2008 09:43
Opublikował(a): Grażyna Wnęta
Zaakceptował(a): Tomasz Olszewski
Artykuł był czytany: 1089 razy