BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Zarządzenie Nr 42/08 Burmistrza Pisza z dnia 18 marca 2008 r.

w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2007 r.
Na podstawie art. 199 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 249 poz. 2104 z późn. zm.)
Burmistrz Pisza zarządza, co następuje:

§ 1. 1.Przyjmuje się sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Pisz za 2007 rok, stanowiące załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia.
2.Przyjmuje się sprawozdania roczne z wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury, stanowiące załączniki Nr 2, 3 i 4 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Sprawozdania o których mowa w § 1 należy przedłożyć:
- Radzie Miejskiej w Piszu,
- Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Olsztynie

§ 3. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 18 marca 2008r. i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.

Pliki do pobrania:
Data powstania: czwartek, 10 kwi 2008 14:55
Data opublikowania: czwartek, 10 kwi 2008 15:14
Opublikował(a): Wiesław Pupek
Zaakceptował(a): Wiesław Pupek
Artykuł był czytany: 1807 razy