BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

O B W I E S Z C Z E N I E Z-7624/5/08

Zgodnie z art. 32 ust 1 pkt 1 i ust. 3 oraz art. 53 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r – Prawo ochrony środowiska /t.j.Dz.U. z 2008r. Nr 25, poz. 150/

zawiadamiam

że 28.01.2008r. do Urzędu Miejskiego w Piszu wpłynął wniosek Pana Tomasza Strumiłowskiego dotyczący wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia dla zamierzenia polegającego na BUDOWIE OBORY RUSZTOWEJ przystosowanej do obsady bydła mlecznego w ilości do 200 DJP, na działce o nr ew. 183/3 w obrębie Łupki, gmina Pisz. Burmistrz Pisza postanowieniem z dnia 10.03.2008r. znak : Z-7624/5/08 stwierdził obowiązek sporządzenia raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko dla przedmiotowego zamierzenia w zakresie określonym w art. 52 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r – Prawo ochrony środowiska /t.j.Dz.U. z 2008r Nr 25 poz.150 /. W dniu 10-04-2008r. Inwestor złożył w tutejszym Urzędzie raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko dla inwestycji polegającej na BUDOWIE OBORY RUSZTOWEJ przystosowanej do obsady bydła mlecznego w ilości do 200 DJP, na działce o nr ew. 183/3 w obrębie Łupki, gmina Pisz
Zgodnie z art. 53 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r – Prawo ochrony środowiska /t.j.Dz.U. z 2008r. Nr 25, poz. 150/ organ właściwy do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zapewnia możliwość udziału społeczeństwa w postępowaniu, w ramach którego sporządzany jest raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko.

Informacja o wniosku oraz o dostarczeniu w/w raportu została zamieszczona w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie.

Akta sprawy znajdują się do wglądu w Urzędzie Miejskim w Piszu, ul. Gizewiusza 5 pok. nr 61.
Ewentualne uwagi , wnioski czy zastrzeżenia proszę kierować na piśmie do Urzędu Miejskiego w Piszu ul. Gizewiusza 5 w terminie 21 dni od daty ukazania się niniejszego obwieszczenia.

Niniejsze obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości przez zamieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Piszu na stronie www.pisz.pl/bip, oraz przez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Piszu przy ul.Gizewiusza 5

Data powstania: piątek, 11 kwi 2008 14:26
Data opublikowania: piątek, 11 kwi 2008 14:31
Data przejścia do archiwum: poniedziałek, 5 maj 2008 09:05
Opublikował(a): Agnieszka Kowalczuk
Zaakceptował(a): Tomasz Olszewski
Artykuł był czytany: 1238 razy