BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA

na świadczenie usług wyceny nieruchomości położonych na terenie gminy Pisz
Burmistrz Pisza informuje, że w dniu 16 kwietnia 2008 r. została zawarta umowa w procedurze zamówienia publicznego na świadczenie usług wyceny nieruchomości położonych na terenie gminy Pisz. Umowę podpisano z RIW-Nieruchomości Spółka z o.o. z siedzibą w Olsztynie przy ul. Kajki 7/6. Wykonawca został wyłoniony w drodze przetargu nieograniczonego zgodnie z art. 39-46 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.; Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2007r. Nr 223 poz. 1655)

Poniżej ogłoszenie o udzieleniu zamówienia zgodnie z treścią formularza ZP-403


Pisz: Świadczenie usług wyceny nieruchomości położonych na terenie gminy Pisz
Numer ogłoszenia: 77940 - 2008; data zamieszczenia: 16.04.2008
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: Tak, numer ogłoszenia w BZP: 63113 - 2008.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Pisz, ul. Gustawa Gizewiusza 5, 12-200 Pisz, woj. warmińsko-mazurskie, tel. 087 4241200, 4241223, fax 087 4235429.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OPIS

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Świadczenie usług wyceny nieruchomości położonych na terenie gminy Pisz.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług wyceny nieruchomości na potrzeby ustalenia renty planistycznej. Wycena obejmuje 70 nieruchomości położonych na terenie gminy Pisz. Świadczenie usług w zakresie przedmiotu zamówienia będzie odbywało się na podstawie sukcesywnych jednorazowych zleceń Zamawiającego. Zostanie w nich określona ilość nieruchomości z podaniem odpowiednio: oznaczenia, rodzaju i ich położenia.

II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 70.00.00.00-1.

II.1.5) Całkowita końcowa wartość zamówienia (bez VAT) obejmująca wszystkie zamówienia i części: 27300 PLN.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: przetarg nieograniczony

IV.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie
SEKCJA V: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

V.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 16.04.2008.

V.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.

V.3) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

RIW-NIERUCHOMOŚCI SPÓŁKA Z O.O. z siedzibą w Olsztynie, ul. Kajki 7/6, 10-546 Olsztyn, kraj/woj. warmińsko-mazurskie.
V.4) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O NIE PODLEGAJĄCYCH ODRZUCENIU OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ (bez VAT)

Cena wybranej oferty: 27300,00
Oferta z najniższą ceną: 27300,00 / oferta z najwyższą ceną: 27300,00
Waluta: PLN.

Data powstania: środa, 16 kwi 2008 09:17
Data opublikowania: środa, 16 kwi 2008 10:09
Data przejścia do archiwum: poniedziałek, 28 kwi 2008 13:07
Opublikował(a): Arkadiusz Jackowski
Zaakceptował(a): Tomasz Olszewski
Artykuł był czytany: 1343 razy