BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Obwieszczenie Z.7331/II-22/08

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego
Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym /Dz. U. Nr 80, poz. 717 z późn. zm./ oraz na podstawie art. 61 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks Postępowania Administracyjnego /Dz. U. z 2000r., Nr 98, poz. 1071 z późn. zm./

zawiadamiam,
że w dniu 16.04.2008r., wpłynął wniosek
Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Piszu
Ul. Sikorskiego 15
12-200 Pisz

dotyczący
ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na dobudowie schodów zewnętrznych przeciwpożarowych do budynku sali gimnastycznej, na działce oznaczonej numerem ewidencyjnym 498/16 położonej w Piszu, przy ul. Sikorskiego.

Akta sprawy znajdują się do wglądu w Urzędzie Miejskim w Piszu, ul. Gustawa Gizewiusza 5, pok. nr 61.
Ewentualne uwagi, wnioski czy zastrzeżenia proszę kierować na piśmie do Urzędu Miejskiego w Piszu, przy ul. Gustawa Gizewiusza 5, w terminie 14 dni od daty ukazania się niniejszego obwieszczenia .
Data powstania: piątek, 18 kwi 2008 12:46
Data opublikowania: piątek, 18 kwi 2008 14:38
Data przejścia do archiwum: poniedziałek, 5 maj 2008 09:05
Opublikował(a): Anna Jankiewicz
Zaakceptował(a): Tomasz Olszewski
Artykuł był czytany: 1141 razy