BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Obwieszczenie Z.7331/II-23/08

Obwieszczenie o wszczęciu postępwoania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego
Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym /Dz. U. Nr 80, poz. 717 z późn. zm./ oraz na podstawie art. 61 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks Postępowania Administracyjnego /Dz. U. z 2000r., Nr 98, poz. 1071 z późn. zm./
zawiadamiam,
że w dniu 14.04.2008r., wpłynął wniosek firmy
„Elektrin”
Jan Krajewski
ul. Słowackiego 17/17
19-300 Ełk

działającej z upoważnienia
ZEB Dystrybucja Białystok Sp. z o.o.
ul. Elektryczna 13
15-950 Białystok

dotyczący
budowy kablowej linii energetycznej nN 0,4 kV na działkach oznaczonych numerami ewidencyjnymi 355/9, 355/8, 354/9 położonych w obrębie Pisz 2, przy ul. Grunwaldzkiej.

Akta sprawy znajdują się do wglądu w Urzędzie Miejskim w Piszu, ul. Gustawa Gizewiusza 5, pok. nr 61.
Ewentualne uwagi, wnioski czy zastrzeżenia proszę kierować na piśmie do Urzędu Miejskiego w Piszu, przy ul. Gustawa Gizewiusza 5, w terminie 14 dni od daty ukazania się niniejszego obwieszczenia.


Niniejsze obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości przez zamieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Piszu na stronie www.pisz.pl/bip i przez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Piszu, przy ul. Gizewiusza 5
Data powstania: piątek, 18 kwi 2008 12:48
Data opublikowania: piątek, 18 kwi 2008 14:37
Data przejścia do archiwum: poniedziałek, 5 maj 2008 09:05
Opublikował(a): Anna Jankiewicz
Zaakceptował(a): Tomasz Olszewski
Artykuł był czytany: 1117 razy