BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Sesja

Pisz, dnia 21.04. 2008 r. PRZEWODNICZĄCY RADY MIEJSKIEJ W PISZU INFORMUJE, ŻE XXII-ta SESJA RADY MIEJSKIEJ W PISZU ODBĘDZIE SIĘ W DNIU 28 KWIETNIA 2008 ROKU / PONIEDZIAŁEK / O GODZINIE 10-tej W SALI NR 15 URZĘDU MIEJSKIEGO W PISZU.
PORZĄDEK OBRAD :
1. Otwarcie obrad.
2. Przedstawienie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu Nr XX/08 z obrad Sesji.
4. Informacja Burmistrza Pisza.
5. Informacja nr 1 Burmistrza Pisza dotycząca wydanych,w tym okresie od 01 stycznia 2007 r. do 18 marca 2008 r., decyzji o ustaleniu opłaty z tytułu wzrostu wartości nieruchomości wskutek uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.
5. Zapytania i wnioski sołtysów.
6. Odpowiedzi na zapytania sołtysów.
7. Interpelacje i zapytania radnych.
8. Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2007 rok :
a/ opinia RIO o wykonaniu budżetu gminy za 2007 rok,
b/ opinia Komisji Rewizyjnej o wykonaniu budżetu gminy za 2007 rok,
c/ wniosek Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Pisza,
d/ uchwała RIO w sprawie zaopiniowania wniosku w sprawie absolutorium dla Burmistrza
Pisza za 2007 rok,
e/ podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Pisza.
9. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2008 rok.
10.Podjęcie uchwały w sprawie przedłużenia czasu obowiązywania taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków.
11.Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia zmian do statutu Związku Gmin „ Czyste Mazury ” z siedzibą w Mrągowie.
12.Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia zmian do statutu Związku Gmin „ Czyste Mazury " z siedzibą w Mrągowie.
13.Podjęcie uchwały w sprawie zaliczenia ulic w mieście Pisz do kategorii dróg gminnych.
14.Podjęcie uchwały w sprawie sprzedaży nieruchomości położonych na terenie gminy Pisz.
15.Podjęcie uchwały w sprawie nabycia prawa własności nieruchomości położonej na terenie gminy Pisz.
16.Podjęcie uchwały w sprawie nieodpłatnego przyłączenia pomieszczeń piwnicznych przynależnych i trwale związanych z lokalami mieszkalnymi w nieruchomości położonej na terenie gminy Pisz, stanowiącej własność Gminy Pisz.
17.Podjęcie uchwały w sprawie sprzedaży nieruchomości położonej na terenie gminy Pisz, stanowiącej własność Gminy Pisz.
18.Podjęcie uchwały w sprawie nadania drodze wewnętrznej w mieście Pisz nazwy „Tęczowa ”.
19. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie odrębnej własności lokali mieszkalnych.
20. Podjęcie uchwały w sprawie sprzedaży nieruchomości położonej na terenie gminy Pisz.
21. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia Gminy Pisz do Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „ Mazurskie Morze ”.
22. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia od Powiatu Piskiego zadań w zakresie prowadzenia powiatowej biblioteki publicznej.
23. Podjęcie uchwały w sprawie porozumienia o realizacji wspólnego przedsięwzięcia w zakresie poprawy stanu technicznego infrastruktury kolejowej wchodzącej w skład linii kolejowej Nr 219 na odcinku Szczytno – Ełk w km 45,900 ÷ 156,500.
24. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Piskiemu na realizację zadania z zakresu transportu zbiorowego i dróg publicznych.
25. Podjęcie uchwały w sprawie Statutu Gminy Pisz.
26. Odpowiedzi na zapytania radnych.
27. Wolne wnioski i informacje.
28. Zamknięcie obrad.


Przewodniczący Rady
Stanisław Olender
Data powstania: poniedziałek, 21 kwi 2008 14:38
Data opublikowania: poniedziałek, 21 kwi 2008 15:35
Data przejścia do archiwum: poniedziałek, 28 kwi 2008 13:08
Opublikował(a): Helena Tumulska
Zaakceptował(a): Tomasz Olszewski
Artykuł był czytany: 1372 razy