BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Wykaz nieruchomościW Y K A Z

nieruchomości stanowiącej własność Gminy Pisz ,przeznaczonej do zbycia zgodnie z przepisami ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (jedn. tekst Dz. U. z 2004r. Nr 261,poz.2603 z późn. zm.).
1. Położenie nieruchomości : Pisz, ul. Wojska Polskiego 12/17
2. Numer działki: 497/7
3. Powierzchnia działki : 335 m2
4. Numer księgi wieczystej: 11909
5. Opis nieruchomości: lokal mieszkalny nr 17, o powierzchni użytkowej 49,90m2, składający się z
3 pokoi, kuchni, łazienki i przedpokoju, usytuowany na I piętrze w budynku mieszkalnym
wielorodzinnym, położonym w Piszu przy ul. Wojska Polskiego nr 12.
Do lokalu mieszkalnego nr 17 należy jedna piwnica oznaczona nr 17 o pow. 4,14m2.
Budynek mieszkalny składa się z 24 lokali mieszkalnych o ogólnej powierzchni budynku - 1018m2.
Lokal mieszkalny jest przedmiotem sprzedaży na rzecz najemcy posiadającego umowę najmu na w/w
lokal na czas nieokreślony.
6.Cena lokalu (wartość rynkowa lokalu liczona bez udziału w gruncie)- 104.300zł. (słownie: sto cztery
tysiące trzysta złotych ).
Cena sprzedaży lokalu po udzieleniu bonifikaty 95% wynosi 5.215zł. (słownie: pięć tysięcy
dwieście piętnaście złotych ).
Koszty wyceny wynoszą - 150 zł.
7.Cena udziału w działce wynoszącego 49,90/1018 wynosi: 1.770zł
( słownie: jeden tysiąc siedemset siedemdziesiąt złotych)
8.Wysokość opłaty rocznej stanowi 1% ceny gruntu: 18zł. (słownie: osiemnaście złotych )+
22% VAT
9.Wysokość pierwszej opłaty rocznej stanowiącej 25% ceny gruntu: 443zł.(słownie: czterysta czterdzieści
trzy złote),a po zastosowaniu bonifikaty w wysokości 95% stanowi kwotę 22,20zł. +
VAT 22%.
10. Nieruchomość objęta niniejszym wykazem stanowi własność Gminy Pisz. Zgodnie z Uchwałą
Nr XIII/134/03 Rady Miejskiej w Piszu z dnia 11 września 2003 r. lokal mieszkalny został przeznaczony do
sprzedaży wraz z oddaniem w użytkowanie wieczyste ułamkowej części gruntu.
11. Przeniesienie prawa użytkowania wieczystego wraz ze sprzedażą lokalu nastąpi w formie umowy notarialnej
sporządzonej w Kancelarii Notarialnej w Piszu.
12.Nabywca uiści należność w drodze jednorazowej wpłaty.
Kwotę stanowiącą cenę lokalu oraz pierwszą opłatę roczną za użytkowanie wieczyste terenu wnosi się
najpóźniej do dnia zawarcia aktu notarialnego na konto Urzędu Miejskiego w Piszu Nr 28 9364 0000 2002
0007 2065 0001 w Warmińsko- Mazurskim Banku Spółdzielczym O)Pisz, natomiast opłaty roczne przez
okres trwania użytkowania wieczystego należy uiszczać z góry do dnia 31 marca każdego roku na konto
wyżej podane, poczynając od roku następnego po zawarciu aktu notarialnego.
13.Wysokość opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej może być aktualizowana,
nie częściej niż raz w roku, jeżeli wartość tej nieruchomości ulegnie zmianie. Aktualizacja następuje w formie
wypowiedzenia dotychczasowej opłaty rocznej z jednoczesnym zaoferowaniem nowoustalonej opłaty rocznej w
oparciu o wycenę rzeczoznawcy majątkowego. Użytkownik wieczysty może w terminie 30 dni licząc od dnia
otrzymania wypowiedzenia zakwestionować wysokość zaoferowanej opłaty w formie wniosku złożonego do
Samorządowego Kolegium Odwoławczego. W razie niezakwestionowania zaoferowanej opłaty rocznej
obowiązuje nowa wysokość opłaty zaoferowana w wypowiedzeniu.
14. Nieruchomość objęta niniejszym wykazem stosownie do ustaleń studium uwarunkowań i kierunków
zagospodarowania przestrzennego gminy Pisz przeznaczona jest pod zabudowę mieszkaniową.
Nieruchomość położona jest w obszarze, gdzie brak jest planu zagospodarowania przestrzennego.
15.Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art.34 ust.1 pkt 1 i 2 ustawy
o gospodarce nieruchomościami mogą w terminie 6 tygodni licząc od dnia wywieszenia wykazu złożyć wnioski
o nabycie nieruchomości.
16.Koszty aktu notarialnego ponosi nabywca.
17.Wykaz niniejszy podaje się do publicznej wiadomości na okres 21 dni t.j. od dnia 23 kwietnia 2008r.
do dnia 13 maja 2008r.Data powstania: środa, 23 kwi 2008 13:16
Data opublikowania: środa, 23 kwi 2008 14:33
Data przejścia do archiwum: środa, 14 maj 2008 07:26
Opublikował(a): Grażyna Wnęta
Zaakceptował(a): Tomasz Olszewski
Artykuł był czytany: 1175 razy