BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Obwieszczenie Z.7331/II/17/08

Obwieszczenie o wydaniu decyzji w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego
Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717, z późn. zm.)
zawiadamiam, że po rozpatrzeniu wniosku

Związku Właścicieli Domków Letniskowych
ul. Gizewiusza 5
12-200 Pisz

Burmistrz Pisza w dniu 28.04.2008r. wydał decyzję nr 17/08 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na budowie sieci kanalizacyjnej wraz z przyłączami i przepompownią ścieków oraz budowie sieci wodociągowej wraz z przyłączami i hydrofornią na terenie istniejącego ośrodka rekreacyjno – wypoczynkowego na działkach oznaczonych numerami ewidencyjnymi 148/2 i 148/3 w obrębie Wiartel Mały, gm. Pisz.

Z treścią decyzji można zapoznać się w Urzędzie Miejskim w Piszu, ul. Gizewiusza 5, w Wydziale Zagospodarowania Przestrzennego, pok. Nr 61, w terminie 14 dni od daty ukazania się niniejszego obwieszczenia.

Niniejsze obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości przez zamieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Piszu na stronie www.pisz.pl/bip i przez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Piszu, przy ul. Gizewiusza 5.
Data powstania: poniedziałek, 28 kwi 2008 10:15
Data opublikowania: poniedziałek, 28 kwi 2008 13:08
Data przejścia do archiwum: czwartek, 15 maj 2008 11:58
Opublikował(a): Anna Jankiewicz
Zaakceptował(a): Tomasz Olszewski
Artykuł był czytany: 1152 razy