BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Zarządzenie Nr 72/08 Burmistrza Pisza z dnia 30 maja 2008 r.

w sprawie powołania Kapituły ds. Nagród i Wyróżnień Sportowych.
Na podstawie art. 31 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz § 3 ust. 2 i 3 Regulaminu przyznawania wyróżnień i nagród za wysokie wyniki sportowe dla zawodników i trenerów, stanowiącego załącznik do Uchwały Nr XX/222/08 Rady Miejskiej w Piszu z dnia 28 marca 2008 r. w sprawie wyróżnień i nagród za wysokie wyniki sportowe dla zawodników i trenerów (Dz. Urz. Woj. Warm.-Maz. Nr 68, poz. 1330), zarządzam, co następuje:

§ 1

1. Powołuję Kapitułę ds. Nagród i Wyróżnień Sportowych w składzie:

1) Lilla Bednarek – radna Rady Miejskiej w Piszu;
2) Jacek Audul – radny Rady Miejskiej w Piszu;
3) Zenon Bednarczyk – przedstawiciel Burmistrza Pisza;
4) Jerzy Malczyk – przedstawiciel Burmistrza Pisza;
5) Mateusz Cieśluk – przedstawiciel Burmistrza Pisza.

2. Zadaniem Kapituły, o której mowa w ust. 1 jest przedstawienie opinii dotyczącej przyznania wyróżnień i nagród, o których mowa w Uchwale Nr XX/222/08 Rady Miejskiej w Piszu z dnia 28 marca 2008 r. w sprawie wyróżnień i nagród za wysokie wyniki sportowe dla zawodników i trenerów (Dz. Urz. Woj. Warm.-Maz. Nr 68, poz. 1330).

3. Kapituła dokona oceny wniosków i przedstawi Burmistrzowi Pisza opinię w terminie do dnia 06 czerwca 2008 r. Opinia zawierać będzie w szczególności dane osobowe kandydatów, uzasadnienie wyboru oraz proponowaną wysokość nagród i wyróżnień.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 30 maja 2008 r.
Data powstania: poniedziałek, 2 cze 2008 11:56
Data opublikowania: poniedziałek, 2 cze 2008 11:58
Opublikował(a): Aleksandra Kubrak
Zaakceptował(a): Aleksandra Kubrak
Artykuł był czytany: 1848 razy