BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Zarządzenie Nr 89/08 Burmistrza Pisza z dnia 27 czerwca 2008 r.

zmieniające zarządzenie w sprawie zasad udzielania zamówień publicznych w Urzędzie Miejskim w Piszu
Na podstawie art. 18 ust. 1 i 2 oraz art. 21 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655) zarządzam, co następuje:
§ 1.
W Regulaminie Udzielania Zamówień Publicznych stanowiącym załącznik do zarządzenia Nr 43/07 Burmistrza Pisza z dnia 10 kwietnia 2007 r. w sprawie zasad udzielania zamówień publicznych w Urzędzie Miejskim w Piszu zmienionym zarządzeniami Burmistrza Pisza: Nr 60/07 z dnia 17 maja 2007 r., Nr 78/07 z dnia 29 czerwca 2007 r., Nr 92/07 z dnia 13 sierpnia 2007 r., Nr 103/07 z dnia 31 sierpnia 2007 r., wprowadza się następujące zmiany:

1) użyte w § 2 w pkt 15 i 16 wyrazy „1500 euro” zastępuje się wyrazami „3 000 euro”
2) rozdział III otrzymuje brzmienie:

„Rozdział III

Zamówienia nie przekraczające równowartości kwoty 14 000 euro

§ 7

1. Zamówienia nie przekraczające równowartości kwoty 14 000 euro winny być udzielane zgodnie z zasadą celowości, gospodarności i uzyskania najlepszych efektów z poniesionych nakładów.
2. Realizacja zamówień, o których mowa w ust. 1 powinna uwzględniać łączną wartość zamówień tego samego rodzaju, realizowanych przez Urząd.
3. Naczelnik odpowiedzialny za realizację zamówienia, o którym mowa w ust. 1, obowiązany jest do traktowania na równych zasadach wszystkich wykonawców ubiegających się o jego realizację.
4. Zamówienia, o których mowa w ust. 1 realizowane są przez Naczelników odpowiedzialnych za realizację budżetu w ramach posiadanych środków finansowych na zasadach określonych w niniejszym rozdziale.
5. Zamówienia związane z organizacją pracy Urzędu, w tym między innymi: zakup materiałów eksploatacyjnych, wyposażenia, realizowane są przez Wydział Ogólny Urzędu.

§ 8

1. Zamówienia o wartości przekraczającej równowartość kwoty 3 000 euro a nie przekraczającej równowartości kwoty 14 000 euro udzielane są zgodnie z poniższymi zasadami:
1) Pracownik po sporządzeniu i podpisaniu wniosku o zakup, przedkłada go do podpisu przez: Naczelnika, Skarbnika lub zastępcę Naczelnika Wydziału Finansowego Urzędu celem potwierdzenia posiadanych środków finansowych w budżecie oraz specjalistę ds. zamówień publicznych celem zaopiniowania zamówienia pod względem stosowania przepisów pzp.
2) Zaproszenie do składania ofert odbywa się w drodze zapytania ofertowego kierowanego do wykonawców w formie pisemnej, ustnej, telefonicznej lub elektronicznej z podaniem terminu składania ofert.
3) Oferty mogą być składane w formie pisemnej, ustnej, telefonicznej lub elektronicznej
4) Z zapytania ofertowego dokonanego w formie ustnej lub telefonicznej sporządza się notatkę.
5) Liczba ofert winna być nie mniejsza niż 3, z zastrzeżeniem pkt. 6.
6) W przypadku, gdy liczba potencjalnych wykonawców w danej branży jest mniejsza niż 3, lub gdy złożono mniej niż 3 oferty, a zwrócono się z zapytaniem do co najmniej 3 wykonawców możliwe jest przeprowadzenie wyboru oferty przy mniejszej liczbie ofert. Uzasadnienie tego trybu postępowania znajduje swoje odzwierciedlenie w notatce z wyboru.
7) Pracownik zobowiązany jest rozpatrzyć wszystkie oferty zgłoszone w wymaganym terminie, również te, które zostały złożone przez wykonawców, do których nie zostało skierowane zapytanie ofertowe.
8) Z dokonanego wyboru ofert sporządza się notatkę z wyboru, którą podpisuje pracownik oraz Naczelnik.
9) Po wyborze wykonawcy pracownik sporządza umowę w czterech egzemplarzach - po dwa dla każdej ze stron lub zlecenie w dwóch egzemplarzach.
10) Projekt umowy lub zlecenia Naczelnik przedkłada do podpisu Burmistrzowi lub Zastępcy Burmistrza wraz z wnioskiem o zakup oraz notatką z wyboru.
11) Do umów zastosowanie mają zapisy § 12 ust. 6-8 i 10.
12) Zlecenia, o których mowa w pkt. 9 podpisuje Burmistrz lub Zastępca Burmistrza.
13) Zlecenia kontrasygnowane są przez Skarbnika.
2. Zamówienia, których wartość przekracza wyrażoną w złotych równowartość kwoty 1500 euro a nie przekracza równowartości kwoty 3 000 euro są dokonywane zgodnie z poniższymi zasadami:
1) Zakupu dokonuje się na podstawie umów lub zleceń.
2) Zlecenia, o których mowa w pkt. 1 podpisuje Burmistrz lub Zastępca Burmistrza.
3) Do umów zastosowanie mają zapisy § 12 ust. 6- 8 i 10.
4) Umowę sporządza się w czterech egzemplarzach - po dwa dla każdej ze stron a zlecenie w dwóch egzemplarzach.
3. Zamówienia, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 1500 euro dokonywane są na podstawie podjętej przez Naczelnika decyzji.”

3) Załącznik nr 3 do regulaminu udzielania zamówień publicznych otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem do niniejszego zarządzenia.


§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 01 lipca 2008 roku


BURMISTRZ

/Jan Alicki/
Pliki do pobrania:
Data powstania: środa, 2 lip 2008 07:55
Data opublikowania: środa, 2 lip 2008 15:10
Opublikował(a): Arkadiusz Jackowski
Zaakceptował(a): Tomasz Olszewski
Artykuł był czytany: 2266 razy