BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

OGŁOSZENIE O PRZEDŁUŻENIU TERMINU SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT W ZWIĄZKU Z WNIESIONYM PROTESTEM

Dotyczy postępowania na dostawę słupów i opraw oświetlenia ulicznego
Burmistrz Pisza na podstawie art. 180 ust. 5 w związku z art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655) zawiadamia o zmianie terminu składania i otwarcia ofert w postępowaniu na dostawę słupów i opraw oświetlenia ulicznego. W specyfikacji istotnych warunków zamówienia na dostawę słupów i opraw oświetlenia ulicznego w ust. 11 zmienia się lit. a i b, które otrzymują brzmienie:
„a) Oferty na wykonanie zamówienia należy składać w pokoju nr 39 Urzędu Miejskiego w Piszu ul. Gizewiusza 5 do dnia 17.07.2008 r. do godz. 10.00.
b) Otwarcie ofert odbędzie się w siedzibie Zamawiającego – Urzędzie Miejskim w Piszu, ul. Gizewiusza 5, pokój nr 39 w dniu 17.07.2008 r. o godz. 10.20.”
Data powstania: środa, 2 lip 2008 15:08
Data opublikowania: środa, 2 lip 2008 15:35
Data przejścia do archiwum: czwartek, 17 lip 2008 11:32
Opublikował(a): Arkadiusz Jackowski
Zaakceptował(a): Tomasz Olszewski
Artykuł był czytany: 1470 razy