BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Wykaz

Nieruchomość przeznaczona do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej
stanowiąca własność Gminy Pisz, przeznaczona do wydzierżawienia zgodnie z przepisami ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tekst jedn. Dz. U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603 z późniejszymi zmianami),

-Położenie nieruchomości – Pisz, ul. Młodzieżowa,
-Numery działek - 431/4, część 432/1 i część 431/57,
-Numer KW – 13021 dla działki nr 432/1 i Nr 12764 dla działek nr431/4 i nr 431/57
-Pow. nieruchomości ogółem – 10400 m2 (dz.nr 431/4-1129 m2, dz. nr 432/1- 6085 m2, dz. nr 431/57 – 3186 m2),

1.Opis nieruchomości - nieruchomość objęta niniejszym wykazem zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego nowej przeprawy mostowej zatwierdzonym Uchwałą Nr V/31/07Rady Miejskiej w Piszu z dnia 26 stycznia 2007 r (Dz. Urz. Województwa Warmińsko – Mazurskiego Nr 34 poz. 551), oznaczona jest symbolem 1 U – zabudowa usługowa.
2.Cena miesięcznego czynszu – 1.300 zł.
3. Nieruchomość objęta niniejszym wykazem przeznaczona jest, zgodnie z Uchwałą Nr XVII/167/07 Rady Miejskiej w Piszu z dnia 30 listopada 2007 r. w sprawie określenia zasad wydzierżawiania nieruchomości będących własnością Gminy Pisz (Dz. Urz. Województwa Warmińsko-Mazurskiego z 2008 r Nr 2, poz. 42) do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej na okres 1 roku.
4.Czynsz za wydzierżawiony teren należy uiszczać w terminie do 10 dnia każdego miesiąca, na konto Urzędu Miejskiego w Piszu Nr 28 9364 0000 2002 0007 2065 0001 w Warmińsko-Mazurskim Banku Spółdzielczym O/Pisz.
5.Nieruchomość zostanie wydzierżawiona do używania i pobierania pożytków z przeznaczeniem na prowadzenie działalności gospodarczej o dotychczasowym charakterze tj. targowiska miejskiego.
6.Dzierżawca będzie pobierał i rozliczał opłatę targową w wysokości i na zasadach ustalonych Uchwałą Nr XXIX/345/04 Rady Miejskiej w Piszu z dnia 26 listopada 2004 r. w sprawie określenia wysokości stawek opłaty targowej oraz sposobu jej poboru (Dz. Urz. Województwa Warmińsko – Mazurskiego Nr 182, poz. 2366), oraz Uchwałą Nr XXIX/346/04 Rady Miejskiej w Piszu z dnia 26 listopada 2004 r. w sprawie określenia wysokości stawek opłaty targowej, sposobu jej poboru oraz inkasentów w miejscach, gdzie prowadzony jest handel poza targowiskiem miejskim (Dz. Urz. Województwa Warmińsko – Mazurskiego Nr 182, poz. 2367),
7.Dzierżawca zobowiązany będzie do wykonywania na własny koszt wszelkich napraw niezbędnych do zachowania mienia w stanie niepogorszonym. Wszelkie podatki obciążające przedmiot dzierżawy oraz wszelkie należności z tytułu użytkowania nieruchomości t.j. opłaty za dostawę wody, energii elektrycznej, odprowadzenie ścieków i inne, ponosi dzierżawca.
8.Wszelkie remonty i inwestycje będą wymagały uprzedniego uzgodnienia ich warunków z wydzierżawiającym.
9.Po zakończeniu umowy dzierżawy, dzierżawca zobowiązany będzie do zwrócenia mienia wydzierżawiającemu w stanie niepogorszonym.
10.Wykaz podaje się do publicznej wiadomości na okres 21 dni t.j. od dnia 4 lipca 2008 r. do dnia 25 lipca 2008 r.
Data powstania: czwartek, 3 lip 2008 13:19
Data opublikowania: piątek, 4 lip 2008 08:37
Data przejścia do archiwum: niedziela, 27 lip 2008 11:29
Opublikował(a): Marcin Ilewicz
Zaakceptował(a): Ewa Żmijewska
Artykuł był czytany: 1279 razy