BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI (LOKAL)

SPRZEDAŻ LOKALU NA RZECZ NAJEMCY
WYKAZ

nieruchomości stanowiącej własność Gminy Pisz, przeznaczonej do zbycia zgodnie z przepisami ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (teks jedn. Dz. U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603 z późn. zm.).
1. Położenie nieruchomości: Pisz, ul. Gdańska 10/4.
2. Numer działki: 298/5.
3. Powierzchnia działki: 451 m2.
4. Numer księgi wieczystej: 13132.
5. Opis nieruchomości: lokal mieszkalny nr 4, o powierzchni użytkowej 29,70 m2, składający się z 1 pokoju, kuchni, łazienki i przedpokoju, usytuowany na I piętrze w budynku mieszkalnym wielorodzinnym, położonym w Piszu przy ul. Gdańskiej nr 10. Do lokalu mieszkalnego nr 4 należy jedna piwnica oznaczona nr 4 o pow. 4,70 m2. Budynek mieszkalny składa się z 21 lokali mieszkalnych o ogólnej powierzchni budynku – 819,60 m2. Lokal mieszkalny jest przedmiotem sprzedaży na rzecz najemcy posiadającego umowę najmu na w/w lokal na czas nieokreślony.
6. Cena lokalu (wartość rynkowa lokalu liczona bez udziału w gruncie) – 59.150 zł (słownie: pięćdziesiąt dziewięć tysięcy sto pięćdziesiąt zł). Cena sprzedaży lokalu po udzieleniu bonifikaty 95% wynosi 2.958 zł (słownie: dwa tysiące dziewięćset pięćdziesiąt osiem zł). Koszty wyceny wynoszą – 150 zł.
7. Cena udziału w działce wynoszącego 29,70/819,60 wynosi: 1.140 zł (słownie: jeden tysiąc sto czterdzieści zł).
8. Wysokość opłaty rocznej stanowi 1% ceny gruntu: 11 zł (słownie: jedenaście zł) + 22% VAT.
9. Wysokość pierwszej opłaty rocznej stanowiącej 25% ceny gruntu: 285 zł (słownie: dwieście osiemdziesiąt pięć zł), a po zastosowaniu bonifikaty w wysokości 95% stanowią 14 zł + 22% VAT.
10. Nieruchomość objęta niniejszym wykazem stanowi własność Gminy Pisz. Zgodnie z Uchwałą Nr XIII/134/03 Rady Miejskiej w Piszu z dnia 11 września 2003 r. lokal mieszkalny został przeznaczony do sprzedaży wraz z oddaniem w użytkowanie wieczyste ułamkowej części gruntu .
11. Przeniesienie prawa użytkowania wieczystego wraz ze sprzedażą lokalu nastąpi w formie umowy notarialnej sporządzonej w Kancelarii Notarialnej w Piszu.
12. Nabywca uiści należność w drodze jednorazowej wpłaty. Kwotę stanowiącą cenę lokalu oraz pierwszą opłatę roczną za użytkowanie wieczyste terenu wnosi się najpóźniej do dnia zawarcia aktu notarialnego na konto Urzędu Miejskiego w Piszu nr 28 9364 0000 2002 0007 2065 0001 w Warmińsko – Mazurskim Banku Spółdzielczym O/Pisz, natomiast opłaty roczne przez okres trwania użytkowania wieczystego należy uiszczać z góry do dnia 31 marca każdego roku na konto wyżej podane, poczynając od roku następnego po zawarciu aktu notarialnego.
13. Wysokość opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej może być aktualizowana nie częściej niż raz w roku, jeżeli wartość tej nieruchomości ulegnie zmianie. Aktualizacja następuje w formie wypowiedzenia dotychczasowej opłaty rocznej z jednoczesnym zaoferowaniem nowoustalonej opłaty rocznej w oparciu o wycenę rzeczoznawcy majątkowego. Użytkownik wieczysty może w terminie 30 dni licząc od dnia otrzymania wypowiedzenia zakwestionować wysokość zaoferowanej opłaty w formie wniosku złożonego do Samorządowego Kolegium Odwoławczego. W razie niezakwestionowania zaoferowanej opłaty rocznej obowiązuje nowa wysokość opłaty zaoferowana w wypowiedzeniu.
14. Nieruchomość objęta niniejszym wykazem stosownie do ustaleń studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Pisz przeznaczona jest pod zabudowę mieszkaniową. Nieruchomość położona jest w obszarze, gdzie brak jest planu zagospodarowania przestrzennego.
15. Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami mogą w terminie 6 tygodni licząc od dnia wywieszenia wykazu złożyć wnioski o nabycie nieruchomości.
16. Koszty aktu notarialnego ponosi nabywca.
17. Wykaz niniejszy podaje się do publicznej wiadomości na okres 21 dni tj. od dnia 4 lipca 2008 r. do dnia 25 lipca 2008 r.
Data powstania: piątek, 4 lip 2008 08:33
Data opublikowania: piątek, 4 lip 2008 08:36
Data przejścia do archiwum: poniedziałek, 28 lip 2008 11:16
Opublikował(a): Ewelina Machnacz
Zaakceptował(a): Ewa Żmijewska
Artykuł był czytany: 1314 razy