BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

OBWIESZCZENIE Z – 7624 /13/08

POSTANOWIENIE

Na podstawie art. 123 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r - Kodeks Postępowania Administracyjnego /tekst jedn.: Dz. U. z 2000r Nr 98, poz. 1071 z późn. zm./ w związku z art. 51 ust.1 pkt 2, ust. 2, i ust 3 pkt 1 i pkt 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r – Prawo ochrony środowiska /Dz. U.z 2008r. Nr 25, poz. 150/

postanawiam
stwierdzić brak obowiązku sporządzenia raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko dla zamierzenia polegającego na budowie sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej wraz z przepompowniami w mieście Pisz w obrębie ulic: Spacerowej, Krańcowej, Dalekiej, Małej, Poprzecznej, Uroczej, Świerczewskiego, Mieszka I, Bema , Jagiełły, Sikorskiego, Skrzetuskiego, Polnej , Sienkiewicza, Mickiewicza i Wąglickiej.

Uzasadnienie:
Wnioskiem z dnia 23-05-2008r., (uzupełnionym w dniu 16.06.2008r.) MT Sp. z o.o., ul. Promienista 24 10-708 Olsztyn, wystąpiła o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej wraz z przepompowniami w mieście Pisz w obrębie ulic: Spacerowej, Krańcowej, Dalekiej, Małej, Poprzecznej, Uroczej, Świerczewskiego, Mieszka I, Bema , Jagiełły, Sikorskiego, Skrzetuskiego, Polnej , Sienkiewicza, Mickiewicza i Wąglickiej.
Zgodnie z art. 46 ust 1 pkt 1 Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo Ochrony Środowiska /Dz. U. z 2008r. Nr 25 poz.150/ planowane przedsięwzięcie należy do przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko. W/w inwestycja zgodnie z § 3 ust 1 pkt 72a Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004 r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko/ Dz. U. Nr 257 poz. 2573 z późn. zm./, jest przedsięwzięciem mogącym znacząco oddziaływać na środowisko dla którego może być wymagane sporządzenie raportu o oddziaływaniu na środowisko. Wobec powyższego realizacja planowanego przedsięwzięcia jest dopuszczalna wyłącznie po uzyskaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia. Burmistrz Pisza, w dniu 17.06.2008r, zwrócił się z prośbą do Starosty Piskiego oraz do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Piszu o wydanie opinii co do konieczności sporządzenia raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko i jego ewentualnego zakresu dla w/w zamierzenia. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Piszu, postanowieniem z dnia 23.06.2008r, znak: ZNS – 4316/24/08 po zapoznaniu się z dokumentacją przedłożoną przy piśmie Burmistrza Pisza, postanowił uznać że nie jest konieczne sporządzenie raportu dla powyższej inwestycji. Starosta Piski postanowieniem z dnia 25.03.2008r. , znak: ROŚ – 7633/22/08 po zapoznaniu się z dokumentacją przedłożoną przy piśmie Burmistrza Pisza, postanowił odstąpić od wymogu opracowania raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko dla planowanego zamierzenia.
Burmistrz Pisza, jako organ właściwy do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia który stwierdza obowiązek sporządzenia raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko, po rozpatrzeniu danych przedstawionych we wniosku, oraz po analizie ewentualnych zagrożeń dla środowiska na etapie realizacji, eksploatacji i likwidacji planowanego przedsięwzięcia oraz po uwzględnieniu ewentualnego wpływu inwestycji na środowisko tj. na zanieczyszczenie powietrza, wody, gleby, fauny i flory i możliwość występowania innych czynników fizycznych i chemicznych przy eksploatacji przedsięwzięcia, które mogłyby zanieczyszczać środowisko orzekł jak w sentencji.
Biorąc pod uwagę powyższe orzeczono jak w osnowie niniejszego postanowienia.

Pouczenie
Na niniejsze postanowienie służy stronom zażalenie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Olsztynie za pośrednictwem Burmistrza Pisza w terminie 7 dni od dnia jego doręczenia.


Pouczenie:
Na podstawie art. 46a ust 5 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r Prawo Ochrony Środowiska./ Dz. U. z 2008 r. Nr 25 poz. 150/ stosuje się przepis art. 49 KPA ponieważ liczba stron postępowania o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację w/w przedsięwzięcia przekracza 20 / art. 49KPA- strony mogą być zawiadamiane o decyzjach i innych czynnościach organów administracji publicznej przez obwieszczenie lub inny zwyczajowo przyjęty w danej miejscowości sposób publicznego ogłaszania, jeżeli przepis szczególny tak stanowi; w tych przypadkach zawiadomienie bądź doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia/


Data powstania: piątek, 4 lip 2008 10:10
Data opublikowania: piątek, 4 lip 2008 12:27
Data przejścia do archiwum: poniedziałek, 28 lip 2008 11:13
Opublikował(a): Agnieszka Kowalczuk
Zaakceptował(a): Tomasz Olszewski
Artykuł był czytany: 1476 razy