BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

OGŁOSZENIE O ROZSTRZYGNIĘCIU PROTESTU

w postępowaniu na dostawę słupów i opraw oświetlenia ulicznego
Rozstrzygnięcie protestu
Protestujący:
THORN
Lighting Polska sp. z o.o.
ul. Gazowa 26A
50-513 Wrocław

Oprotestowany:
Gmina Pisz
Ul. G. Gizewiusza 5
12-200 Pisz

Burmistrz Pisza, działając zgodnie z art. 183 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (t. j.: Dz. U. z 2007 r. Nr 223 poz. 1655), zwanej w dalszej części „ustawą”, informuje o rozstrzygnięciu protestu wniesionego w dniu 02 lipca 2008 r. na czynności Zamawiającego podjęte w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę słupów i opraw oświetlenia ulicznego.
Rozstrzygnięcie protestu jest następujące:
Protest zostaje uznany za zasadny w części, w której Protestujący zarzucił Oprotestowanemu opis przedmiotu zamówienia w sposób faworyzujący jednego dostawcę opraw tj. w pkt 1 i 3 protestu. Oprotestowany natomiast oddala protest w części dotyczącej żądania dokumentów potwierdzających posiadanie przez oferowane oprawy znaku bezpieczeństwa B (pkt 2 protestu).
UZASADNIENIE
Protestujący w dniu 02 lipca 2008 roku złożył protest na czynności Zamawiającego zarzucając mu naruszenie art. 29 ust. 1, 2 i 3 w związku z art. 7 ust. 1 ustawy, poprzez brak dopisania przy wymienionych elementach konstrukcyjnych układu zapłonowego frazy „lub równoważny”, co narusza zasady uczciwej konkurencji. Oprotestowany uznał zarzut za słuszny i w dniu 10 lipca 2008 r. dokonał zmiany SIWZ w tym zakresie, że dopuścił stosowanie rozwiązań równoważnych przy elementach konstrukcyjnych układu zapłonowego oprawy.
Oprotestowany oddala natomiast protest w części ,o której mowa w pkt 2 protestu, w którym Protestujący zarzuca żądanie przez Oprotestowanego dołączenia do oferty dokumentów potwierdzających posiadanie znaku bezpieczeństwa B na oprawy oświetleniowe. Oprotestowany, w specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz w ogłoszeniu o przetargu nie wymagał złożenia wraz z ofertą dokumentów potwierdzających tą okoliczność, a jedynie wskazywał aby oferowane lampy posiadały certyfikat bezpieczeństwa B dlatego też oddalenie protestu w tej części uznaje za właściwe.
Protestujący ponadto zawarł w swoim proteście wnioski na które Oprotestowany udziela odpowiedzi:
Odpowiedź na wniosek nr 1
Zamawiający w specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz w ogłoszeniu o przetargu nie wymagał dołączenia dokumentów potwierdzających posiadanie certyfikatu bezpieczeństwa B.
Odpowiedź na wniosek nr 2
Zamawiający przychyla się do zarzutu i w związku z powyższym dokona zmiany w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
O stosownych zmianach w SIWZ Zamawiający poinformuje oddzielnym pismem zamieszczonym na stronie internetowej.
Odpowiedź na wniosek nr 3
Zamawiający w dniu 02 lipca 2008 roku przedłużył termin składania ofert do dnia 17 lipca 2008 roku do godz. 10:00 wobec powyższego nie zachodzi potrzeba kolejnego przedłużenia terminu składania ofert.
Odpowiedź na wniosek nr 4
Zamawiający wywiązał się z obowiązku, o którym mowa w art. 181 ust. 3 ustawy i dnia 2 lipca 2008 roku zamieścił informację o wniesionym proteście oraz możliwości przystąpienia do niego na własnej stronie internetowej.
Odpowiedz na wniosek nr 5
W związku z uwzględnieniem wniosków protestującego żądanie wskazane we wniosku nr 5 uznaje się za bezprzedmiotowe.
Wobec powyższego Zamawiający po wnikliwej analizie czynności w postępowaniu i po uwzględnieniu argumentacji Protestującego postanowił jak na wstępie.

POUCZENIE
Zgodnie z art.184 ustawy od powyższego rozstrzygnięcia zainteresowanemu Wykonawcy nie przysługuje odwołanie.

BURMISTRZ

/Jan Alicki/
Data powstania: piątek, 11 lip 2008 10:34
Data opublikowania: piątek, 11 lip 2008 11:44
Data przejścia do archiwum: piątek, 18 lip 2008 14:40
Opublikował(a): Arkadiusz Jackowski
Zaakceptował(a): Tomasz Olszewski
Artykuł był czytany: 1365 razy