BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Obwieszczenie Z.7331/II-37/08

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie ustalnia lokalizacji inwestycji celu publicznego
Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym /Dz. U. Nr 80, poz. 717 z późn. zm./ oraz na podstawie art. 61 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks Postępowania Administracyjnego /Dz. U. z 2000r., Nr 98, poz. 1071 z późn. zm./

zawiadamiam,
że w dniu 07.07.2008r., wpłynął wniosek
Pana Marka Krzysztofa Polkowskiego, zam. Augustów

działającego z upoważnienia
ZEB Dystrybucja Sp. z o.o.
Ul. Elektryczna 13
15-950 Białystok

dotyczący
ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na budowie napowietrznej, linii energetycznej średniego napięcia i kablowej linii energetycznej niskiego napięcia na działkach o numerach ewidencyjnych 211, 216, 207/12, 159/8 położonych w obrębie Pilchy. Planowana inwestycja ma na celu zasilenie w energię elektryczną działek nr 192/23, 192/24, 192/25, 192/26 położonych w obrębie Pilchy, gm. Pisz.

Akta sprawy znajdują się do wglądu w Urzędzie Miejskim w Piszu, ul. Gustawa Gizewiusza 5, pok. nr 61.
Ewentualne uwagi, wnioski czy zastrzeżenia proszę kierować na piśmie do Urzędu Miejskiego w Piszu, przy ul. Gustawa Gizewiusza 5, w terminie 14 dni od daty ukazania się niniejszego obwieszczenia.

Niniejsze obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości przez zamieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Piszu na stronie www.pisz.pl/bip i przez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Piszu, przy ul. Gizewiusza 5 oraz na tablicy ogłoszeń w sołectwie Pilchy.
Data powstania: czwartek, 17 lip 2008 10:27
Data opublikowania: czwartek, 17 lip 2008 11:35
Data przejścia do archiwum: piątek, 1 sie 2008 15:33
Opublikował(a): Anna Jankiewicz
Zaakceptował(a): Tomasz Olszewski
Artykuł był czytany: 1252 razy