BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Obwieszczenie Z.7331/II-40/08

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publlicznego
Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym /Dz. U. Nr 80, poz. 717 z późn. zm./ oraz na podstawie art. 61 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks Postępowania Administracyjnego /Dz. U. z 2000r., Nr 98, poz. 1071 z późn. zm./

zawiadamiam,
że w dniu 10.07.2008r., wpłynął wniosek
ZEB Dystrybucja Sp. z o.o.
Ul. Elektryczna 13
15-950 Białystok

dotyczący
ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na budowie linii elektrycznych kablowych SN i nN oraz stacji transformatorowej kontenerowej SN/nN do zasilania przepompowni wód opadowych na działkach o numerach ewidencyjnych 38, 201, 315, 407/8. położonych w obrębie Pisz 1.

Akta sprawy znajdują się do wglądu w Urzędzie Miejskim w Piszu, ul. Gustawa Gizewiusza 5, pok. nr 61.
Ewentualne uwagi, wnioski czy zastrzeżenia proszę kierować na piśmie do Urzędu Miejskiego w Piszu, przy ul. Gustawa Gizewiusza 5, w terminie 14 dni od daty ukazania się niniejszego obwieszczenia.

Niniejsze obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości przez zamieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Piszu na stronie www.pisz.pl/bip i przez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Piszu, przy ul. Gizewiusza 5
Data powstania: czwartek, 17 lip 2008 10:30
Data opublikowania: czwartek, 17 lip 2008 11:34
Data przejścia do archiwum: piątek, 1 sie 2008 15:33
Opublikował(a): Anna Jankiewicz
Zaakceptował(a): Tomasz Olszewski
Artykuł był czytany: 1215 razy