BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Obwieszczenie Z-7624/17/08

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia
Zgodnie z art. 61 § 4 Ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks Postępowania Administracyjnego /tekst jedn. Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm./, zawiadamiam że dnia 15.07.2008r. wpłynął uzupełniony wniosek

Gminy Pisz

dotyczący wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia dla zamierzenia polegającego na:
- budowie ulicy Pisańskiego na działkach o nr ewidencyjnych 744, 1177, 1432, 1173, 1460,
1129/20, 1425, 1459/13, 1459/1, 1459/35, 1461/17, 1461/55, 1461/56, 1474, 1466, 1430/74
położonych w obrębie Pisz 1 oraz ulicy Tęczowej na działkach o nr ewidencyjnych 10, 46,
31, 14/7, 6/11, 12/40, 6/3, 12/23, 11/28, 17/1 położonych w obrębie Jagodne,
- budowie linii oświetlenia ulicznego w ciągu ulicy Pisańskiego oraz rozbudowie linii
oświetlenia ulicznego w ciągu ulicy Tęczowej,
- budowie kanalizacji deszczowej i przebudowie kanalizacji sanitarnej w ciągu w/w ulic.Zgodnie z art. 46 ust 1 pkt 1 Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo Ochrony Środowiska /Dz. U. z 2008r. Nr 25 poz.150 z późn. zm./ planowane przedsięwzięcie należy do przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko.
W/w inwestycja zgodnie z § 3 ust. 1 pkt 56 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004 r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko/ Dz. U. Nr 257 poz. 2573 z późn. zm./, jest przedsięwzięciem mogącym znacząco oddziaływać na środowisko dla którego może być wymagane sporządzenie raportu o oddziaływaniu na środowisko.
Wobec powyższego realizacja planowanego przedsięwzięcia jest dopuszczalna wyłącznie po uzyskaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia.


Akta sprawy znajdują się do wglądu w Urzędzie Miejskim w Piszu, ul. Gizewiusza 5 pok. nr 61.
Ewentualne uwagi, wnioski czy zastrzeżenia proszę kierować na piśmie do Urzędu Miejskiego w Piszu ul. Gizewiusza 5 w terminie 21 dni od dnia ukazania się niniejszego obwieszczenia.


Pouczenie:
Na podstawie art. 46a ust 5 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r Prawo Ochrony Środowiska./ Dz. U. z 2008 r. Nr 25 poz. 150 z późn. zm./ stosuje się przepis art. 49 KPA ponieważ liczba stron postępowania o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację w/w przedsięwzięcia przekracza 20 / art. 49 KPA- strony mogą być zawiadamiane o decyzjach i innych czynnościach organów administracji publicznej przez obwieszczenie lub inny zwyczajowo przyjęty w danej miejscowości sposób publicznego ogłaszania, jeżeli przepis szczególny tak stanowi; w tych przypadkach zawiadomienie bądź doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia/


Data powstania: poniedziałek, 21 lip 2008 11:05
Data opublikowania: poniedziałek, 21 lip 2008 14:49
Data przejścia do archiwum: wtorek, 12 sie 2008 14:31
Opublikował(a): Tomasz Polewaczyk
Zaakceptował(a): Tomasz Olszewski
Artykuł był czytany: 1316 razy