BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Ogłoszenie

Nieruchomość przeznaczona do wydzierżawienia w drodze przetargu nieograniczonego
Burmistrz Pisza ogłasza publiczny przetarg ustny nieograniczony na wydzierżawienie nieruchomości stanowiącej własność Gminy Pisz.

- Położenie nieruchomości - Pisz, ul. Mickiewicza,
- Opis nieruchomości – nieruchomość zabudowana pomieszczeniem gospodarczym,
- Numer działki – część 547/2,
- Powierzchnia nieruchomości – 200,80 m2,
- Numer KW – 13119,
- Wysokość rocznego czynszu dzierżawnego – 6.000 zł oraz 22% podatku VAT.

-Wadium - 1000 zł.
-Minimalne postąpienie – 60 zł.


1. Przetarg odbędzie się dnia 5 sierpnia 2008 r. o godz. 12. 00 w sali nr 58 w budynku Urzędu Miejskiego w Piszu przy ul. Gizewiusza 5.
2. Nieruchomość przeznaczona jest do wydzierżawienia na okres od dnia 1 września 2008 r. do dnia 31 sierpnia 2011 r.
3. W/w teren zgodnie z ustaleniami studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego stanowi obszar hurtowni, zakładów usługowych i rzemieślniczych. Położony jest na obszarze gdzie brak jest planu zagospodarowania przestrzennego.
4. Czynsz za wydzierżawioną nieruchomość należy uiszczać w terminie do dnia 30 września każdego roku na konto Urzędu Miejskiego w Piszu Nr 28 9364 0000 2002 0007 2065 0001 w Warmińsko-Mazurskim Banku Spółdzielczym O/Pisz.
5. Wpłacone wadium zostanie zaliczone na poczet czynszu dzierżawnego lub zwrócone, jeżeli osoba wpłacająca nie wygra przetargu.
6.Czynsz dzierżawny może ulec zmianie w przypadku zmiany stawek określonych odpowiednim zarządzeniem burmistrza, poczynając od 1 stycznia roku następnego.
7. Niezawarcie umowy dzierżawy, powoduje przepadek wadium na rzecz ogłaszającego przetarg.
8. W przypadku gdy nieruchomość będzie wykorzystywana na działalność gospodarczą Dzierżawca zobowiązany będzie do zawarcia umowy z usługodawcą w zakresie wywozu nieczystości stałych.
9. Wadium należy wpłacić na konto Urzędu Miejskiego w Piszu podane wyżej lub w punkcie kasowym mieszczącym się w pok. nr 51 w budynku Urzędu Miejskiego w Piszu do dnia 4 sierpnia 2008 r.
Za dzień wpłaty przyjmuje się dzień uznania rachunku bankowego Urzędu Miejskiego w Piszu.
Data powstania: wtorek, 29 lip 2008 07:50
Data opublikowania: wtorek, 29 lip 2008 09:46
Data przejścia do archiwum: środa, 6 sie 2008 07:11
Opublikował(a): Marcin Ilewicz
Zaakceptował(a): Tomasz Olszewski
Artykuł był czytany: 1391 razy