BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

OBWIESZCZENIE Z-7624 /4/ 08

o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia oraz o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych o decyzjach wymagających udziału społeczeństwa
Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz. U. z 2000 r. Nr 98 poz. 1071 z późn. zm.), art. 46a ust 5 oraz art. 32 ust.2 i ust 3 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo Ochrony Środowiska / Dz. U. z 2008r Nr 25, poz. 150 z późn. zm / zawiadamiam, że Burmistrz Pisza na podstawie art. 46 a ust.7 pkt 4, w związku z art.46 ust. 1 pkt 1. i art. 56 ust. 1,1b, 2,3,7 i 8 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r Prawo Ochrony Środowiska./ Dz. U. z 2008r. Nr 25, poz.150 z późn. zm./ po rozpatrzeniu wniosku

Gminy Pisz
Ul. Gizewiusza 5
12-200 Pisz

wydał w dniu 01.08.2008r. decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia, w której określił środowiskowe uwarunkowania zgody na realizację przedsięwzięcia inwestycyjnego polegającego na budowie sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej z przyłączami od miejscowości Maldanin do miejscowości Zdory i przebudowie istniejącego kolektora tłocznego na odcinku Pisz – Maldanin. Planowana inwestycja będzie realizowana w następujących obrębach: m. Pisz 2, Maldanin, Jeglin, Karwik, Trzonki, Szczechy Wielkie, Szczechy Małe i Zdory, znajdujących się w części w obszarze Natura 2000.

Od w/w decyzji służy stronom postępowania prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Olsztynie, za pośrednictwem Burmistrza Pisza w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji. Akta sprawy znajdują się do wglądu w Urzędzie Miejskim w Piszu, ul. Gizewiusza 5 pok. nr 61.

Informacja na temat wydanej decyzji znajduje się w publiczne dostępnym wykazie danych o decyzjach wymagających udziału społeczeństwa, znajdującym się do wglądu w Urzędzie Miejskim w Piszu, ul. Gizewiusza 5 pok. nr 61.
Niniejsze obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości przez zamieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Piszu na stronie www.pisz.pl/bip, oraz przez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Piszu przy ul. Gizewiusza 5.

Pouczenie:
Na podstawie art. 46a ust 5 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r Prawo Ochrony Środowiska./ Dz. U. z 2008 r. Nr 25 poz. 150 z późn. zm./ stosuje się przepis art. 49 KPA ponieważ liczba stron postępowania o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację w/w przedsięwzięcia przekracza 20 / art. 49 KPA- strony mogą być zawiadamiane o decyzjach i innych czynnościach organów administracji publicznej przez obwieszczenie lub inny zwyczajowo przyjęty w danej miejscowości sposób publicznego ogłaszania, jeżeli przepis szczególny tak stanowi; w tych przypadkach zawiadomienie bądź doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia/


Data powstania: piątek, 1 sie 2008 08:49
Data opublikowania: piątek, 1 sie 2008 13:25
Data przejścia do archiwum: poniedziałek, 25 sie 2008 14:32
Opublikował(a): Agnieszka Kowalczuk
Zaakceptował(a): Tomasz Olszewski
Artykuł był czytany: 1301 razy