BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Wykaz

Nieruchomość przeznaczona do wydzierżawienia w drodze przetargu
Wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy Pisz, przeznaczonej do wydzierżawienia zgodnie z przepisami ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tekst jedn. Dz. U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603 z późniejszymi zmianami),

-Położenie nieruchomości - Pisz, ul. Spacerowa,
-Numer działki –1086/6,
-Numer KW – 13021,
-Powierzchnia nieruchomości - 344 m2,
-Opis nieruchomości-teren do wydzierżawienia z przeznaczeniem pod ogródek,
-Wysokość czynszu za cały okres dzierżwy- 180 zł.

1.Nieruchomość objęta niniejszym wykazem przeznaczona jest do wydzierżawienia w drodze przetargu nieograniczonego na okres 1 roku.
2. W/w teren zgodnie z ustaleniami studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego stanowi obszar zieleni parkowej. Położony jest na obszarze gdzie brak jest planu zagospodarowania przestrzennego.
Zabrania się inwestowania w trwałe urządzenia i obiekty budowlane oraz prowadzenia upraw wieloletnich, drzew i krzewów owocowych.
3.Czynsz za wydzierżawiony teren należy uiszczać w terminie do 30 września każdego roku, a w przypadku gdy w danym roku umowa dzierżawy ulega rozwiązaniu przed wskazanym terminem płatności, najpóźniej na 10 dni przed jej rozwiązaniem, na konto Urzędu Miejskiego w Piszu Nr 28 9364 0000 2002 0007 2065 0001 w Warmińsko-Mazurskim Banku Spółdzielczym O/Pisz.
4.Wykaz podaje się do publicznej wiadomości na okres 21 dni t.j. od dnia 2 sierpnia 2008 r. do dnia 22 sierpnia 2008 r.
Data powstania: poniedziałek, 4 sie 2008 09:03
Data opublikowania: poniedziałek, 4 sie 2008 13:59
Data przejścia do archiwum: poniedziałek, 25 sie 2008 07:16
Opublikował(a): Marcin Ilewicz
Zaakceptował(a): Tomasz Olszewski
Artykuł był czytany: 1163 razy