BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Obwieszczenie Z.7331/II-26/08

Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717, z późn. zm.)
zawiadamiam, że po rozpatrzeniu wniosku

Gminy Pisz
ul. Gustawa Gizewiusza 5
12-200 Pisz

Burmistrz Pisza w dniu 06.08.2008r. wydał decyzję nr 26/08 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na przebudowie drogi gminnej na odcinku Zdory – Półwysep Szeroki Ostrów, na działkach o numerach ewidencyjnych 141 i 6/2 położonych w obrębie Zdory, gm. Pisz.

Z treścią decyzji można zapoznać się w Urzędzie Miejskim w Piszu, ul. Gizewiusza 5, w Wydziale Zagospodarowania Przestrzennego, pok. Nr 61, w terminie 14 dni od daty ukazania się niniejszego obwieszczenia.

Niniejsze obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości przez zamieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Piszu na stronie www.pisz.pl/bip i przez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Piszu, przy ul. Gizewiusza 5 oraz na tablicy ogłoszeń w sołectwie Zdory.
Data powstania: środa, 6 sie 2008 14:12
Data opublikowania: czwartek, 7 sie 2008 13:25
Data przejścia do archiwum: poniedziałek, 25 sie 2008 14:33
Opublikował(a): Anna Jankiewicz
Zaakceptował(a): Tomasz Olszewski
Artykuł był czytany: 1168 razy