BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Obwieszczenie Z.7331/II-32/08

Obwieszczenie o zmianie wniosku w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego
Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym /Dz. U. Nr 80, poz. 717 z późn. zm./ oraz na podstawie art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks Postępowania Administracyjnego /Dz. U. z 2000r., Nr 98, poz. 1071 z późn. zm./
zawiadamiam,
że w dniu 06.08.2008r., Gmina Pisz, ul. Gustawa Gizewiusza 5, 12-200 Pisz zmodyfikowała złożony w dniu 12.06.2008r.. wniosek o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na budowie sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej z przyłączami od m.Maldanin do m. Zdory i przebudowie istniejącego kolektora tłocznego Pisz – Maldanin

Etap II – miejscowość Karwik, Szczechy Małe, Trzonki, tranzyt Jeglin - Maldanin

Inwestycja przebiega przez działki:
Obręb Trzonki
128,127,126,21,125/3,124/6,123,122,121,64/2,63,24,77,83/1,83/2, 3/2, 87, 1/4,
Obręb Szczechy Małe
332/5 , 332/7, 21/33 , 21/49 , 20/1 , 24/6 , 25, 30 , 27/8,
Obręb Pisz 2
22, 6/14, 6/7, 36, 14/4, 18/4, 14/34, 2, 3/6, 6/4, 7, 14/27, 14/26, 19/17, 19/13, 14/21, 564/1,
Obręb Snopki
1371,1367/3,366/2,
Obręb Maldanin
25,16/2, 47/11
Obręb Jeglin
73, 61, 28, 1367/1
Obręb Karwik
102, 116, 89/4, 115, 83, 34, 80/4, 17/3, 18/8, 18/6, 18/2,31/2, 30/12, 106, 35, 130, 1/27, 132/7, 131, 129, 134/16, 134/44, 134/60, 133/87, 125, 72/4, 72/3, 114, 75/4, 71/11, 8/20, 8/12, 33, 3/8, 127/7,47/9, 46/1, 110, 2/23, 40/5, 39/18, 37,1/14, 127/10, 120/1, 1/20, 127/13, 40/24, 2/15, 133/1, 341/3, 75/5

Zmiana trasy dotyczy obrębu Karwik, gm. Pisz. Inwestycja nie będzie przebiegać przez teren działek o numerach 38/9, 39/12, 40/22, 36/37, 36/38, w obrębie Karwik, tak jak podano w obwieszczeniu o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla w/w zamierzenia z dnia 12.06.2008r, znak Z.7331/II/32/08.

Akta sprawy znajdują się do wglądu w Urzędzie Miejskim w Piszu, ul. Gustawa Gizewiusza 5, pok. nr 61. Ewentualne uwagi, wnioski czy zastrzeżenia proszę kierować na piśmie do Urzędu Miejskiego w Piszu, przy ul. Gustawa Gizewiusza 5, w terminie 7 dni od daty ukazania się niniejszego obwieszczenia.

Niniejsze obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości przez zamieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Piszu na stronie www.pisz.pl/bip i przez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Piszu, przy ul. Gizewiusza 5 oraz na tablicach ogłoszeń we wsiach Karwik, Jeglin, Trzonki, Maldanin, Snopki i Szczechy Małe.

Data powstania: środa, 6 sie 2008 14:13
Data opublikowania: czwartek, 7 sie 2008 13:26
Data przejścia do archiwum: czwartek, 14 sie 2008 14:36
Opublikował(a): Anna Jankiewicz
Zaakceptował(a): Tomasz Olszewski
Artykuł był czytany: 1204 razy