BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA

na wymianę stolarki okiennej i drzwiowej w Szkole Podstawowej w Kotle Dużym
Burmistrz Pisza informuje, że w dniu 06 sierpnia 2008 r. została zawarta umowa w procedurze zamówienia publicznego na wymianę stolarki okiennej i drzwiowej w Szkole Podstawowej w Kotle Dużym. Umowę zawarto z Alicją Chwil prowadzącą działalność gospodarczą pod nazwą Produkcja Okien z PCV Alicja Chwil z siedzibą przy ul. Wiejskiej 3, Kłębowo, 84-242 Luzino.
Wykonawca został wyłoniony w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z art. 39-46 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r., Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2007r. Nr 223 poz. 1655)

Poniżej ogłoszenie o udzieleniu zamówienia zgodnie z treścią formularza ZP-403


Pisz: Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej w Szkole Podstawowej w Kotle Dużym
Numer ogłoszenia: 183950 - 2008; data zamieszczenia: 07.08.2008
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - roboty budowlaneZamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: Tak, numer ogłoszenia w BZP: 124012 - 2008.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Pisz, ul. Gustawa Gizewiusza 5, 12-200 Pisz, woj. warmińsko-mazurskie, tel. 087 4241200, 4241223, fax 087 4235429.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OPIS

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej w Szkole Podstawowej w Kotle Dużym.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

II.1.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest wymiana stolarki okiennej i drzwiowej w Szkole Podstawowej w Kotle Dużym, w skład której wchodzi następujący zakres rzeczowy: - wymontowanie istniejących okien i drzwi, - dostawa i montaż okien z PCV o profilu pięciokomorowym z zachowaniem istniejących podziałów w kolorze białym - 23 szt. - dostawa i montaż okien połaciowych - 3szt. - dostawa i montaż parapetów wewnętrznych z PCV w kolorze białym, - malowanie pasów wokół okien o szerokości 50cm w kolorze farby , takiej samej, jak istniejące powłoki malarskie, - dostawa i montaż drzwi aluminiowych w kolorze brązowym - 2 szt.

II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.42.10.00-4.

II.1.5) Całkowita końcowa wartość zamówienia (bez VAT) obejmująca wszystkie zamówienia i części: 35497,50 PLN.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: przetarg nieograniczony

IV.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie
SEKCJA V: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

V.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 06.08.2008.

V.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 5.

V.3) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

Produkcja Okien z PCV Alicja Chwil, ul. Wiejska 3, Kłębowo, 84-242 Luzino, kraj/woj. pomorskie.
V.4) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O NIE PODLEGAJĄCYCH ODRZUCENIU OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ (bez VAT)

Cena wybranej oferty: 35497,50
Oferta z najniższą ceną: 35497,50 / oferta z najwyższą ceną: 42845,65
Waluta: PLN.

Data powstania: czwartek, 7 sie 2008 12:59
Data opublikowania: czwartek, 7 sie 2008 13:22
Data przejścia do archiwum: poniedziałek, 18 sie 2008 15:10
Opublikował(a): Arkadiusz Jackowski
Zaakceptował(a): Tomasz Olszewski
Artykuł był czytany: 1221 razy