BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA

na wykonanie dokumentacji projektowej budowy kanalizacji sanitarnej w Piszu w obrębie ulic: Spacerowej, Krańcowej, Dalekiej, Małej, Poprzecznej, Uroczej, Świerczewskiego, Mieszka I, Bema, Jagiełły, Sikorskiego, Skrzetuskiego, Polnej, Sienkiewicza, Mickiewicza, Wąglickiej
Burmistrz Pisza informuje, że w dniu 07 sierpnia 2008 r. została zawarta umowa w procedurze zamówienia publicznego na wykonanie dokumentacji projektowej budowy kanalizacji sanitarnej w Piszu w obrębie ulic: Spacerowej, Krańcowej, Dalekiej, Małej, Poprzecznej, Uroczej, Świerczewskiego, Mieszka I, Bema, Jagiełły, Sikorskiego, Skrzetuskiego, Polnej, Sienkiewicza, Mickiewicza, Wąglickiej. Umowę zawarto z MT spółka z o.o. z siedzibą w Olsztynie przy ul. Promienistej 24.
Wykonawca został wyłoniony w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z art. 39-46 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r., Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2007r. Nr 223 poz. 1655).

Poniżej ogłoszenie o udzieleniu zamówienia zgodnie z treścią formularza ZP-403


Pisz: Wykonanie dokumentacji projektowej budowy kanalizacji sanitarnej w Piszu w obrębie ulic: Spacerowej, Krańcowej, Dalekiej, Małej, Poprzecznej, Uroczej, Świerczewskiego, Mieszka I, Bema, Jagiełły, Sikorskiego, Skrzetuskiego, Polnej, Sienkiewicza, Mickiewicza,Wąglickiej.
Numer ogłoszenia: 186267 - 2008; data zamieszczenia: 11.08.2008
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - usługiZamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: Tak, numer ogłoszenia w BZP: 165256 - 2008.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Pisz, ul. Gustawa Gizewiusza 5, 12-200 Pisz, woj. warmińsko-mazurskie, tel. 087 4241200, 4241223, fax 087 4235429.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OPIS

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Wykonanie dokumentacji projektowej budowy kanalizacji sanitarnej w Piszu w obrębie ulic: Spacerowej, Krańcowej, Dalekiej, Małej, Poprzecznej, Uroczej, Świerczewskiego, Mieszka I, Bema, Jagiełły, Sikorskiego, Skrzetuskiego, Polnej, Sienkiewicza, Mickiewicza, Wąglickiej.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest wykonanie dokumentacji projektowej budowy kanalizacji sanitarnej w mieście Pisz w obrębie ulic: Spacerowej, Krańcowej, Dalekiej, Małej, Poprzecznej, Uroczej, Świerczewskiego, Mieszka I, Bema, Jagiełły, Sikorskiego, Skrzetuskiego, Polnej, Sienkiewicza, Mickiewicza, Wąglickiej w tym: 1) Wykonanie map sytuacyjno - wysokościowych pod budowę sieci kanalizacji sanitarnej w skali 1:500 obejmujących miejscowość Pisz w obrębie ulic: Spacerowej, Krańcowej, Dalekiej, Małej, Poprzecznej, Uroczej, Świerczewskiego, Mieszka I, Bema, Jagiełły, Sikorskiego, Skrzetuskiego, Polnej, Sienkiewicza, Mickiewicza, Wąglickiej. 2) Wykonanie projektu budowlanego sieci kanalizacji sanitarnej w mieście Pisz w obrębie ulic o których mowa w pkt 1 3) Wykonanie kosztorysu inwestorskiego na sieć kanalizacyjną w mieście Pisz w obrębie ulic o których mowa w pkt 1. 4) Wykonanie przedmiaru robót na sieć kanalizacyjną w mieście Pisz w obrębie ulic o których mowa w pkt 1. 5) Wykonanie projektu wykonawczego. 6) Wykonanie Specyfikacji Technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych. 7) Wykonanie raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko.

II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 74.23.22.20-2.

II.1.5) Całkowita końcowa wartość zamówienia (bez VAT) obejmująca wszystkie zamówienia i części: 62000 PLN.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: przetarg nieograniczony

IV.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie
SEKCJA V: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

V.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 07.08.2008.

V.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.

V.3) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

MT Spółka z o.o. z siedzibą w Olsztynie, ul. Promienista 24, 10-708 Olsztyn, kraj/woj. warmińsko-mazurskie.
V.4) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O NIE PODLEGAJĄCYCH ODRZUCENIU OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ (bez VAT)

Cena wybranej oferty: 62000,00
Oferta z najniższą ceną: 62000,00 / oferta z najwyższą ceną: 62000,00
Waluta: PLN.


Data powstania: poniedziałek, 11 sie 2008 08:56
Data opublikowania: poniedziałek, 11 sie 2008 13:26
Data przejścia do archiwum: środa, 20 sie 2008 13:16
Opublikował(a): Arkadiusz Jackowski
Zaakceptował(a): Tomasz Olszewski
Artykuł był czytany: 1179 razy