BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Obwieszczenie Z.7331/II-31/08

OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego
Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym /Dz. U. Nr 80, poz. 717 z późn. zm./ oraz na podstawie art. 61 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks Postępowania Administracyjnego /Dz. U. z 2000r., Nr 98, poz. 1071 z późn. zm./

zawiadamiam,
że w dniu 23.05.2008r., wpłynął wniosek (uzupełniony w dniu 08.08.2008r.) firmy
MT Sp. z o.o.
ul. Promienista 24
10-708 Olsztyn

działającej z upoważnienia
Gminy Pisz
ul. Gustawa Gizewiusza 5
12-200 Pisz

dotyczący
ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na
budowie sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej wraz z przepompowniami w Piszu w obrębie ulic: Spacerowej, Krańcowej, Dalekiej, Małej, Poprzecznej, Uroczej, Świerczewskiego, Mieszka I, Bema, Jagiełły, Sikorskiego, Skrzetuskiego oraz w obrębie ulic: Polnej, Sienkiewicza, Mickiewicza oraz Wąglickiej, na działkach o numerach ewidencyjnych:
- obręb Pisz 1 : 592/2, 990/9, 969, 983, 1055, 554, 519, 572, 736, 628, 592/1, 609, 866/2, 1035, 939, 998, 922, 498/16, 866/1, 608/11, 1118/2
- obręb Pisz II: 184/4, 203/1, 268/1, 252/2, 142/10, 142/20, 142/16, 142/17, 202/4, 267/17, 165/2, 148/19, 148/4, 235, 158, 154, 165/1, 152.


Akta sprawy znajdują się do wglądu w Urzędzie Miejskim w Piszu, ul. Gustawa Gizewiusza 5, pok. nr 61.
Ewentualne uwagi, wnioski czy zastrzeżenia proszę kierować na piśmie do Urzędu Miejskiego w Piszu, przy ul. Gustawa Gizewiusza 5, w terminie 14 dni od daty ukazania się niniejszego obwieszczenia.

Niniejsze obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości przez zamieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Piszu na stronie www.pisz.pl/bip i przez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Piszu, przy ul. Gizewiusza 5.
Data powstania: poniedziałek, 11 sie 2008 14:21
Data opublikowania: poniedziałek, 11 sie 2008 17:48
Data przejścia do archiwum: wtorek, 26 sie 2008 15:01
Opublikował(a): Anna Jankiewicz
Zaakceptował(a): Tomasz Olszewski
Artykuł był czytany: 1178 razy