BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

OGŁOSZENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA

dotyczy przetargu nieograniczonego na „Opracowanie kompleksowej dokumentacji technicznej remontu zabytkowej wieży ciśnień przy ulicy Gdańskiej w Piszu”
Zamawiający Gmina Pisz działając na podstawie art. 93, ust. 1, pkt 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz. U. z 2007 r., Nr 223 poz. 1655) zwanej w dalszej części „ustawą” - unieważnia ww. postępowanie, z uwagi na fakt, iż cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę jaką Zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

UZASADNIENIE

W dniu 07.08.2008 roku Burmistrz Pisza wszczął w drodze przetargu nieograniczonego postępowanie dotyczące udzielenia zamówienia publicznego na opracowanie kompleksowej dokumentacji technicznej remontu zabytkowej wieży ciśnień przy ulicy Gdańskiej w Piszu. W odpowiedzi na powyższe ogłoszenie została złożona jedna oferta nie podlegająca odrzuceniu. Wykonawca Biuro Usług Projektowych Architekt Tomasz Niebrzydowski z siedzibą w Olsztynie przy ul. Wyzwolenia 31/4 realizację zamówienia zaoferował za łączną kwotę brutto 329 400,00 zł, natomiast Zamawiający na realizację tego zadania może przeznaczyć 182 000,00 zł.

W związku z powyższym mając na uwadze art. 93, ust. 1, pkt 4 ustawy, mówiący o tym, że unieważnia się postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą Zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, postępowanie zostało unieważnione.


Data powstania: wtorek, 19 sie 2008 08:09
Data opublikowania: wtorek, 19 sie 2008 15:15
Data przejścia do archiwum: czwartek, 28 sie 2008 08:17
Opublikował(a): Arkadiusz Jackowski
Zaakceptował(a): Wiesław Pupek
Artykuł był czytany: 1480 razy