BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Obwieszczenie Z.7331/II-46/08

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego
Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym /Dz. U. Nr 80, poz. 717 z późn. zm./ oraz na podstawie art. 61 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks Postępowania Administracyjnego /Dz. U. z 2000 r., Nr 98, poz. 1071 z późn. zm./


zawiadamiam,
że w dniu 11.08.2008 r. wpłynął wniosek firmy
Instalatorstwo Elektryczne
Marek Szmigiel
ul. Kwiatowa 12/53
12-221 Rucuane - Nida

działającej z upoważnienia
ZEB Dystrybucja Sp. z o.o.
ul. Elektryczna 13
15-950 Białystok

dotyczący
ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na budowie linii energetycznej kablowej nN 0,4kV typu YAKXS 4x240 dł. 350 mb na działkach o nr ewidencyjnych 1805, 1806, 1808, 1809, 1810, 1813, 481/5, 481/25 w obrębie Pisz 1, ul. Wołodyjowskiego.


Akta sprawy znajdują się do wglądu w Urzędzie Miejskim w Piszu, ul. Gustawa Gizewiusza 5, pok. Nr 61.
Ewentualne uwagi, wnioski czy zastrzeżenia proszę kierować na piśmie do Urzędu Miejskiego w Piszu, przy ul. Gustawa Gizewiusza 5, w terminie 14 dni od daty ukazania się niniejszego obwieszczenia.
Data powstania: wtorek, 19 sie 2008 09:21
Data opublikowania: środa, 20 sie 2008 15:06
Data przejścia do archiwum: środa, 3 wrz 2008 14:04
Opublikował(a): Tomasz Polewaczyk
Zaakceptował(a): Tomasz Olszewski
Artykuł był czytany: 1149 razy