BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA

na wykonanie dokumentacji projektowej rozbudowy i modernizacji miejskiej oczyszczalni ścieków w gminie Pisz
Burmistrz Pisza informuje, że w dniu 18 sierpnia 2008 r. została zawarta umowa w procedurze zamówienia publicznego na wykonanie dokumentacji projektowej rozbudowy i modernizacji miejskiej oczyszczalni ścieków w gminie Pisz. Umowę zawarto z Biurem Projektowo - Badawczym PROEKO s.c. z siedzibą w Białymstoku przy ul. Upalnej 2/2. Wykonawca został wyłoniony w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z art. 39-46 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r., Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2007r. Nr 223 poz. 1655).

Poniżej ogłoszenie o udzieleniu zamówienia zgodnie z treścią formularza ZP-403


Pisz: Wykonanie dokumentacji projektowej rozbudowy i modernizacji miejskiej oczyszczalni ścieków w gminie Pisz
Numer ogłoszenia: 193980 - 2008; data zamieszczenia: 19.08.2008
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - usługiZamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: Tak, numer ogłoszenia w BZP: 140634 - 2008.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Pisz, ul. Gustawa Gizewiusza 5, 12-200 Pisz, woj. warmińsko-mazurskie, tel. 087 4241200, 4241223, fax 087 4235429.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OPIS

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Wykonanie dokumentacji projektowej rozbudowy i modernizacji miejskiej oczyszczalni ścieków w gminie Pisz.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest wykonanie kompleksowej dokumentacji technicznej rozbudowy i modernizacji miejskiej oczyszczalni ścieków znajdującej się w miejscowości Jagodne, przy ul. Tęczowej 2, gmina Pisz. 1) W ramach modernizacji i rozbudowy oczyszczalni przewiduje się: a) Modernizację komory zasuw b) Wymianę pomp w przepompowni ścieków c) Wykonanie zbiornika z komorami technologicznymi (defosfatacji i denitryfikacji) reaktora A2O z piaskownikiem wirowym przed reaktorem d) Adaptację zbiorników SBR ( 2szt. ) na komory tlenowe reaktora A2O e) Adaptację istniejącego osadnika na osadnik wtórny dla reaktora A2O f) Modernizację przepompowni osadu g) Wykonanie zbiornika z komorami tlenowej stabilizacji osadu nadmiernego h) Wykonanie hali słonecznej suszarni osadu ( 2 szt. ) i) Wykonanie technologicznych przewodów międzyobiektowych (z wykorzystaniem w miarę możliwości istniejących) k) Wykonanie instalacji elektrycznej oraz instalacji automatyki, sterowania i pomiarów l) Zagospodarowanie terenu przy nowych i modernizowanych obiektach 2) Rozbudowę i modernizację miejskiej oczyszczalni ścieków należy zaprojektować w oparciu o posiadaną przez zamawiającego Koncepcję rozbudowy i modernizacji oczyszczalni ścieków w Piszu Dopuszcza się odstępstwa od rozwiązań zaproponowanych w Koncepcji rozbudowy i modernizacji oczyszczalni ścieków w Piszu w przypadkach uzasadnionych względami ekonomicznymi(koszty eksploatacyjne przy zachowaniu zakładanych parametrów pracy oczyszczalni ścieków). 3) Zakres prac projektowych obejmuje: a) Wykonanie map sytuacyjno - wysokościowych pod rozbudowę i modernizację miejskiej oczyszczalni ścieków w skali 1:500, uzyskanie wypisów z rejestru gruntów, map ewidencji gruntów, b) Wykonanie kompletnego projektu budowlanego - wykonawczego na rozbudowę i modernizację miejskiej oczyszczalni ścieków - w ilości sześciu egzemplarzy oraz wersja elektroniczna, c) Wykonanie przedmiarów robót (z podziałem na branże) w ilości sześciu egzemplarzy oraz wersja elektroniczna d) Wykonanie kosztorysów inwestorskich (z podziałem na branże) w ilości dwóch egzemplarzy oraz wersja elektroniczna, e) Wykonanie specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych w ilości sześciu egzemplarzy oraz wersja elektroniczna, f) Wykonanie projektu wykonawczego w ilości sześciu egzemplarzy oraz wersja elektroniczna g) Przygotowanie kompletnych materiałów, niezbędnych do uzyskania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego i decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia, h) Wykonanie raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko ( jeżeli zaistnieje konieczność sporządzenia takiego opracowania) - w ilości dwóch egzemplarzy oraz wersja elektroniczna, i) Uzyskanie wszystkich decyzji, uzgodnień i opinii niezbędnych do zatwierdzenia dokumentacji oraz uzyskania pozwolenia na budowę, Całość dokumentacji powinna być zapisana na nośniku elektronicznym typu CD - R lub DVD z zastosowaniem do plików rysunkowych jednego z 3 formatów (pdf., jpg., tif.) - 2 szt. 4) Dokumentacja projektowo-kosztorysowa ma być opracowana w pełnej problematyce zgodnie z: a) Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz.1126). b) Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. Nr 120 poz. 1133). c) Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. Nr 202 poz. 2072 z późn. zm.). d) Rozporządzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie ( Dz. U. Nr 43, poz. 430). e) Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym (Dz. U. Nr 130, poz.1389).

II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 74.23.20.00-4.

II.1.5) Całkowita końcowa wartość zamówienia (bez VAT) obejmująca wszystkie zamówienia i części: 129500 PLN.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: przetarg nieograniczony

IV.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie
SEKCJA V: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

V.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 18.08.2008.

V.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 4.

V.3) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

Biuro Projektowo - Badawcze PROEKO s.c. z siedzibą w Białymstoku, ul. Upalna 2/2, 15-668 Białystok, kraj/woj. podlaskie.
V.4) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O NIE PODLEGAJĄCYCH ODRZUCENIU OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ (bez VAT)

Cena wybranej oferty: 129500,00
Oferta z najniższą ceną: 129500,00 / oferta z najwyższą ceną: 315000,00
Waluta: PLN.
Data powstania: wtorek, 19 sie 2008 15:04
Data opublikowania: wtorek, 19 sie 2008 15:15
Data przejścia do archiwum: czwartek, 28 sie 2008 16:20
Opublikował(a): Arkadiusz Jackowski
Zaakceptował(a): Wiesław Pupek
Artykuł był czytany: 1415 razy