BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Obwieszczenie Z.7331/II-38/08

Obwieszczenie o nie załatwieniu sprawy w terminie
Burmistrz Pisza, działając na podstawie art.36 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r.-Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz. U. z 2000r Nr 98,poz.1071 z późn. zm.)


zawiadamia,
że sprawa dotycząca ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na budowie drogi gminnej – ulicy Pisańskiego na części działek o numerach ewidencyjnych 744, 1177, 1432, 1173, 1459/1, 1461/17, 1461/55, 1461/56, 1474, 1466, 1430/74 w obrębie Pisz 1, na budowie drogi gminnej – ulicy Tęczowej w m. Jagodne, na działkach o numerach ewidencyjnych 10, 46, 31, 14/7, 6/3, 6/11, 12/40, 12/23, 11/28, 17/1 w obrębie Jagodne i na budowie kanalizacji deszczowej i przebudowie kanalizacji sanitarnej w ciągu w/w ulic oraz dla zamierzenia polegającego na budowie linii oświetlenia ulicznego w ciągu ulic Pisańskiego w Piszu i rozbudowie linii oświetlenia ulicznego ulicy Tęczowej w m. Jagodne, nie może być załatwiona w terminie określonym w art. 35 § 3 KPA.


Nowy termin załatwienia sprawy wyznacza się do dnia 17 listopada 2008r.

Powodem nie załatwienia sprawy w terminie jest szczególnie skomplikowany charakter sprawy.


Niniejsze obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości przez zamieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Piszu na stronie www.pisz.pl/bip i przez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Piszu, przy ul. Gizewiusza 5 oraz na tablicy ogłoszeń w sołectwie Jagodne.

Data powstania: środa, 20 sie 2008 13:18
Data opublikowania: środa, 20 sie 2008 15:02
Data przejścia do archiwum: piątek, 12 wrz 2008 10:41
Opublikował(a): Anna Jankiewicz
Zaakceptował(a): Tomasz Olszewski
Artykuł był czytany: 1253 razy