BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Obwieszczenie Z.7331/II-32/08

O B W I E S Z C Z E N I E o wystąpieniu Burmistrza Pisza z wnioskiem o uzgodnienie projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
Zgodnie z art. 10§1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. – Kodeks Postępowania Administracyjnego /Dz.U. z 2000r. Nr 98 poz. 1071 z późn.zm./,
Burmistrz Pisza zawiadamia, że w dniu 20.08.2008r. wystąpił do Dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg w Piszu, Dyrektora Oddziału w Olsztynie Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, Dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Białymstoku, Starosty Piskiego oraz Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z wnioskiem o uzgodnienie, na podstawie art. 53 ust. 4 pkt 6,8,9 i 10 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym /Dz. U. Nr 80, poz. 717, z późn. zm./ projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na
budowie sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej z przyłączami od m.Maldanin do m. Zdory i przebudowie istniejącego kolektora tłocznego Pisz – Maldanin.

Etap II – miejscowość Karwik, Szczechy Małe, Trzonki, tranzyt Jeglin - Maldanin

Inwestycja przebiega przez działki o numerach geodezyjnych:
Obręb Trzonki
128,127,126,21,125/3,124/6,123,122,121,64/2,63,24,77,83/1,83/2, 3/2, 87, 1/4,
Obręb Szczechy Małe
332/5 , 332/7, 21/33 , 21/49 , 20/1 , 24/6 , 25, 30 , 27/8,
Obręb Pisz 2
22, 6/14, 6/7, 36, 14/4, 18/4, 14/34, 2, 3/6, 6/4, 7, 14/27, 14/26, 19/17, 19/13, 14/21, 564/1,
Obręb Snopki
1371,1367/3,366/2,
Obręb Maldanin
25,16/2, 47/11
Obręb Jeglin
73, 61, 28, 1367/1
Obręb Karwik
102, 116, 89/4, 115, 83, 34, 80/4, 17/3, 18/8, 18/6, 18/2,31/2, 30/12, 106, 35, 130, 1/27, 132/7, 131, 129, 134/16, 134/44, 134/60, 133/87, 125, 72/4, 72/3, 114, 75/4, 71/11, 8/20, 8/12, 33, 3/8, 127/7,47/9, 46/1, 110, 2/23, 40/5, 39/18, 37, 1/14, 127/10, 120/1, 1/20, 127/13, 40/24, 2/15, 133/1, 341/3, 75/5.


Niniejsze obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości przez zamieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Piszu na stronie www.pisz.pl/bip i przez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Piszu, przy ul. Gizewiusza 5 oraz na tablicach ogłoszeń w sołectwach: Trzonki, Szczechy Małe, Snopki, Maldanin, Jeglin i Karwik .

Data powstania: środa, 20 sie 2008 13:23
Data opublikowania: środa, 20 sie 2008 14:59
Data przejścia do archiwum: piątek, 12 wrz 2008 10:41
Opublikował(a): Anna Jankiewicz
Zaakceptował(a): Tomasz Olszewski
Artykuł był czytany: 1187 razy