BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

OBWIESZCZENIE Z.7331/II-47/08

OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego
Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym /Dz. U. Nr 80, poz. 717 z późn. zm./ oraz na podstawie art. 61 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks Postępowania Administracyjnego /Dz. U. z 2000r., Nr 98, poz. 1071 z późn. zm./

zawiadamiam,
że w dniu 08.08.2008r., wpłynął wniosek (uzupełniony w dniu 20.08.2008r.)
Pana Karola Saks, zam. Ostróda

działającego z upoważnienia
Przedsiębiorstwa Budownictwa Technicznego hawe Sp. z o.o.
ul. Działkowa 38
59-220 Legnica

dotyczący
ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na budowie linii światłowodowej relacji Gdańsk – Białystok na działkach oznaczonych numerami ewidencyjnymi 270, 271 i 142/15, 142/16, 142/20 oraz 349/9, 349/43, 349/45, 349/46 położonych w obrębie Pisz 2.

Akta sprawy znajdują się do wglądu w Urzędzie Miejskim w Piszu, ul. Gustawa Gizewiusza 5, pok. nr 61.
Ewentualne uwagi, wnioski czy zastrzeżenia proszę kierować na piśmie do Urzędu Miejskiego w Piszu, przy ul. Gustawa Gizewiusza 5, w terminie 14 dni od daty ukazania się niniejszego obwieszczenia.Niniejsze obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości przez zamieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Piszu na stronie www.pisz.pl/bip i przez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Piszu, przy ul. Gizewiusza 5.

Data powstania: czwartek, 21 sie 2008 13:22
Data opublikowania: czwartek, 21 sie 2008 14:37
Data przejścia do archiwum: piątek, 5 wrz 2008 12:52
Opublikował(a): Anna Jankiewicz
Zaakceptował(a): Tomasz Olszewski
Artykuł był czytany: 1118 razy