BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

OBWIESZCZENIE O POSTANOWIENIU Z – 7624 /17/08

POSTANOWIENIE

Na podstawie art. 123 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r - Kodeks Postępowania Administracyjnego /tekst jedn.: Dz. U. z 2000r Nr 98, poz. 1071 z późn. zm./ w związku z art. 51 ust.1 pkt 2, ust. 2, i ust 3 pkt 1 i pkt 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r – Prawo ochrony środowiska /Dz. U.z 2008r. Nr 25, poz. 150 z późn. zm./

postanawiam
stwierdzić brak obowiązku sporządzenia raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko dla zamierzenia polegającego na:
- budowie ulicy Pisańskiego na działkach o nr ewidencyjnych 744, 1177, 1432, 1173, 1460,
1129/20, 1425, 1459/13, 1459/1, 1459/35, 1461/17, 1461/55, 1461/56, 1474, 1466, 1430/74
położonych w obrębie Pisz 1 oraz ulicy Tęczowej na działkach o nr ewidencyjnych 10, 46,
31, 14/7, 6/11, 12/40, 6/3, 12/23, 11/28, 17/1 położonych w obrębie Jagodne,
- budowie linii oświetlenia ulicznego w ciągu ulicy Pisańskiego oraz rozbudowie linii
oświetlenia ulicznego w ciągu ulicy Tęczowej,
- budowie kanalizacji deszczowej i przebudowie kanalizacji sanitarnej w ciągu w/w ulic.

Uzasadnienie:

Wnioskiem z dnia 03-07-2008r., uzupełnionym w dniu 15.07.2008r. Gmina Pisz, ul. Gizewiusza 5 12-200 Pisz , wystąpiła o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na - budowie ulicy Pisańskiego na działkach o nr ewidencyjnych 744, 1177, 1432, 1173, 1460,
1129/20, 1425, 1459/13, 1459/1, 1459/35, 1461/17, 1461/55, 1461/56, 1474, 1466, 1430/74
położonych w obrębie Pisz 1 oraz ulicy Tęczowej na działkach o nr ewidencyjnych 10, 46,
31, 14/7, 6/11, 12/40, 6/3, 12/23, 11/28, 17/1 położonych w obrębie Jagodne,
- budowie linii oświetlenia ulicznego w ciągu ulicy Pisańskiego oraz rozbudowie linii
oświetlenia ulicznego w ciągu ulicy Tęczowej,
- budowie kanalizacji deszczowej i przebudowie kanalizacji sanitarnej w ciągu w/w ulic.

Zgodnie z art. 46 ust 1 pkt 1 Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo Ochrony Środowiska /Dz. U. z 2008r. Nr 25 poz.150 z późn. zm./ planowane przedsięwzięcie należy do przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko. W/w inwestycja zgodnie z § 3 ust 1 pkt 56 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004 r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko/ Dz. U. Nr 257 poz. 2573 z późn. zm./, jest przedsięwzięciem mogącym znacząco oddziaływać na środowisko dla którego może być wymagane sporządzenie raportu o oddziaływaniu na środowisko. Wobec powyższego realizacja planowanego przedsięwzięcia jest dopuszczalna wyłącznie po uzyskaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia. Burmistrz Pisza, w dniu 21.07.2008r, zwrócił się z prośbą do Starosty Piskiego oraz do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Piszu o wydanie opinii co do konieczności sporządzenia raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko i jego ewentualnego zakresu dla w/w zamierzenia. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Piszu, postanowieniem z dnia 11.08.2008r, znak: ZNS – 4316/32-02/08 po zapoznaniu się z dokumentacją przedłożoną przy piśmie Burmistrza Pisza, postanowił uznać że nie jest konieczne sporządzenie raportu dla powyższej inwestycji. Starosta Piski postanowieniem z dnia 13.08.2008r. , znak: ROŚ-7633/27/08 po zapoznaniu się z dokumentacją przedłożoną przy piśmie Burmistrza Pisza, postanowił uznać że nie jest konieczne sporządzenie raportu dla powyższej inwestycji.
Teren inwestycji położony jest wśród terenów zabudowy mieszkaniowej oraz terenów nie zainwestowanych lecz przeznaczonych w obowiązujących miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego na cele mieszkaniowe i usługi. Ulice Pisańskiego i Tęczowa łączą ulicę Wołodyjowskiego w Piszu z drogą krajową nr 63 w związku z czym służą one jako trakt komunikacyjny dla mieszkańców Osiedla Wschód i miejscowości Jagodne.
Ulica Pisańskiego o długości 543,54 m i szerokości 6 m jest drogą gruntową łączącą ulicę Wołodyjowskiego w Piszu z ulicą Tęczową w miejscowości Jagodne. Na całej długości występują nierówności i zagłębienia, w których ze względu na brak odwodnienia po każdym deszczu tworzą się kałuże i zastoiska wody opadowej utrudniając poruszanie pieszych, rowerzystów i zmotoryzowanych uczestników ruchu drogowego. Ulica Tęczowa o całkowitej długości 1021 m i szerokości 5 m na odcinku 968 m pokryta jest nawierzchnią asfaltową o poboczu gruntowym. Pozostały odcinek to droga gruntowa o szerokości 5 m. Inwestycja będzie polegała na wybudowaniu odcinka drogi o długości 1564,54 m wraz z kanalizacją deszczową, przebudowie odcinka kanalizacji sanitarnej i budowie oświetlenia. Nawierzchnia drogi wykonana będzie z betonu asfaltowego o grubości warstwy ścieralnej dla KR 1- 4 cm , na podbudowie z betonu asfaltowego dla KR 2 o grubości 7 cm i warstwy zasadniczej : żwiry kruszone stabilizowane mechanicznie o grubości 15 cm oraz kruszywo naturalne stabilizowane mechanicznie o grubości 20 cm. Chodniki zostaną wykonane z kostki betonowej typu „ POLBRUK” o grubości 6 cm na podsypce piaskowej grubości 5cm i podbudowie ze żwiru kruszonego stabilizowanego mechanicznie o grubości 15 cm. Zjazdy na posesje i skrzyżowania zostaną wykonane z kostki betonowej typu „POLBRUK”. Ponadto zostanie wybudowana kanalizacja deszczowa zbierająca wody opadowe z terenu drogi oraz zostanie wymieniony odcinek kanalizacji sanitarnej o dł 76m na rury PCV o średnicy 400 mm w ciągu ulicy Pisańskiego .
Wykonanie nowej nawierzchni oraz budowa chodników i ścieżek rowerowych zmniejszy ryzyko wypadków, w których potencjalnymi poszkodowanymi są ludzie i zwierzęta. Pomimo zwiększenia natężenia ruchu po przebudowie ulic emisja spalin nie wzrośnie znacząco ponieważ skróci się czas przejazdu. Zmiany klimatu akustycznego, jakie nastąpią po przebudowie drogi w stosunku do stanu istniejącego są niewielkie i będą na korzyść przebudowy, szczególnie w porze nocnej. Hałas od poruszających się pojazdów, na skutek lepszej organizacji ruchu, zachowania ciągłości jazdy, ulegnie zmniejszeniu. Jezdnia na przebudowanym odcinku będzie miała nawierzchnię o wysokiej nośności, równą bez kolein i zanieczyszczeń dlatego też zmniejszy się szkodliwy wpływ drgań na budynki i ludzi w nich przebywających. Wybudowana kanalizacja deszczowa będzie zbierała z powierzchni drogi z wodami opadowymi pył i zanieczyszczenia.
Budowa drogi wpłynie korzystnie na środowisko gdyż zmniejszy się oddziaływanie akustyczne i poziom zapylenia. Inwestycja będzie zlokalizowana poza obszarem Natura 2000 i nie będzie miała wpływu na ten obszar. Nie przewiduje się występowania poważnych awarii.
Burmistrz Pisza, jako organ właściwy do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia który stwierdza obowiązek sporządzenia raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko, po rozpatrzeniu danych przedstawionych we wniosku, oraz po analizie szczegółowych uwarunkowań, związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia mogącego znacząco oddziaływać na środowisko, do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko tj: rodzaju i charakterystyki przedsięwzięcia, skali przedsięwzięcia i wielkości zajmowanego terenu, powiązań z innymi przedsięwzięciami, w szczególności kumulowania się oddziaływań przedsięwzięć znajdujących się na terenach nieruchomości sąsiednich, wykorzystywania zasobów naturalnych, emisji i występowania innych uciążliwości, ryzyka wystąpienia poważnej awarii, przy uwzględnieniu używanych substancji i stosowanych technologii oraz po rozpatrzeniu ewentualnych zagrożeń dla środowiska na etapie realizacji, eksploatacji i likwidacji planowanego przedsięwzięcia oraz po uwzględnieniu ewentualnego wpływu inwestycji na środowisko tj. na zanieczyszczenie powietrza, wody, gleby, fauny i flory i możliwość występowania innych czynników fizycznych i chemicznych przy eksploatacji przedsięwzięcia, które mogłyby zanieczyszczać środowisko orzekł jak w sentencji.
Biorąc pod uwagę powyższe orzeczono jak w osnowie niniejszego postanowienia.


Pouczenie
Na niniejsze postanowienie służy stronom zażalenie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Olsztynie za pośrednictwem Burmistrza Pisza w terminie 7 dni od dnia jego doręczenia.

Pouczenie:
Na podstawie art. 46a ust 5 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r Prawo Ochrony Środowiska./ Dz. U. z 2008 r. Nr 25 poz. 150 z późn. zm/ stosuje się przepis art. 49 KPA ponieważ liczba stron postępowania o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację w/w przedsięwzięcia przekracza 20 / art. 49KPA- strony mogą być zawiadamiane o decyzjach i innych czynnościach organów administracji publicznej przez obwieszczenie lub inny zwyczajowo przyjęty w danej miejscowości sposób publicznego ogłaszania, jeżeli przepis szczególny tak stanowi; w tych przypadkach zawiadomienie bądź doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia/
Data powstania: czwartek, 21 sie 2008 14:38
Data opublikowania: czwartek, 21 sie 2008 14:42
Data przejścia do archiwum: piątek, 12 wrz 2008 10:41
Opublikował(a): Agnieszka Kowalczuk
Zaakceptował(a): Tomasz Olszewski
Artykuł był czytany: 1400 razy