BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Obwieszczenie Z.7331/II-40/08

Obwieszczenie o wydaniu decyzji
Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717, z późn. zm.)
zawiadamiam, że po rozpatrzeniu wniosku

Gminy Pisz
ul. Gustawa Gizewiusza 5
12-200 Pisz


Burmistrz Pisza w dniu 26.08.2008r. wydał decyzję nr 40/08 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na budowie energetycznych linii kablowych Sn i nN oraz stacji transformatorowej, kontenerowej Sn/ nN do zasilania przepompowni wód opadowych na działkach o numerach ewidencyjnych 38, 201, 315, 407/8 w obrębie Pisz 1.


Z treścią decyzji można zapoznać się w Urzędzie Miejskim w Piszu, ul. Gizewiusza 5, w Wydziale Zagospodarowania Przestrzennego, pok. Nr 61, w terminie 14 dni od daty ukazania się niniejszego obwieszczenia.

Niniejsze obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości przez zamieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Piszu na stronie www.pisz.pl/bip i przez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Piszu, przy ul. Gizewiusza 5.Data powstania: wtorek, 26 sie 2008 11:31
Data opublikowania: wtorek, 26 sie 2008 14:58
Data przejścia do archiwum: środa, 10 wrz 2008 13:37
Opublikował(a): Anna Jankiewicz
Zaakceptował(a): Tomasz Olszewski
Artykuł był czytany: 1181 razy